Spain study abroad

Gandia – University Life (3)

Time for an update about my school life, because we are still not finished talking about that! The last week of classes is almost over now, and I am going to dedicate a lot of my time studying for the exams from now on… And unfortunately, it also means that my time in Gandia is almost done. (SAD)

Tijd voor een update over mijn schoolleven, want we zijn nog lang niet uitgepraat! De laatste lesweek is inmiddels alweer bijna om, en ik ben volop aan het studeren gegaan want de examens komen eraan… En helaas wil dat ook zeggen dat mijn tijd er in Gandia bijna op zit. (TRIEST)

libraryLibrary Building / Bibliotheekgebouw 

That of course does not prevent me from writing, although I really have to focus more on studying. Let me give you a glimpse into our library here in Gandia! A place where you are not only going to borrow books or use computers, but also to study in the study area. That could be very useful, if you are living in a madhouse with wild animals (read: in an apartment that you share with other Erasmus students)! I’m not super often going there myself, because I still prefer to study at home (and incidentally, I’m just not studying that much either, of course). No regular customer so! 😉

Dat belet me natuurlijk niet van het schrijven, al moet ik me nu wel meer focussen op het studeren. Laat me je een kijkje geven in onze bibliotheek hier in Gandia! Een plek waar je niet alleen gaat om boeken uit te lenen of computers te gebruiken, maar ook om te studeren in de studieruimte. Dat kan wel eens goed van pas komen, als je in een gekkenhuis tussen loslopend wild leeft (lees: in een appartement dat je deelt met andere Erasmus-studenten)! Ik ga er zelf niet super vaak heen, omdat ik toch liefst thuis leer (en overigens ook gewoon niet zo veel leer, natuurlijk). Geen vaste klant dus! 😉

This slideshow requires JavaScript.

Where I do go very often, almost every day, is to the cafeteria! They have not only a cozy terrace where there is always a nice atmosphere, but they also sell the best and cheapest fresh orange juice and coffees in town. It is so wonderful to be there between classes just to take a break with the sun on your back.

Waar ik wel heel vaak heen ga, zo goed als elke dag, is naar de cafetaria! Daar hebben ze niet alleen een gezellig terras waar altijd wel een sfeertje hangt, maar ook de beste én goedkoopste verse fruitsap en koffies. Het is heerlijk om er tussen de lessen door even een pauze te nemen met het zonnetje op je rug. 

img-comollegar-gandiaSometimes I eat my lunch in the cafeteria of the school. The prices are very reasonable: for € 4.80 you have a whole menu with hot plates (yes: paella plate and dish of choice), piece of bread, sauce, dessert and soft drink. And unbelievable but true: the paella from the cafeteria is one of the better ones that I’ve eaten here in Gandia. Sometimes with rabbit and chicken, sometimes with seafood. Delicious!

Soms eet ik ook mijn lunch in de cafetaria van de school. De prijzen zijn heel redelijk: voor €4,80 heb je een hele menu met warme maaltijden (jawel: bordje paella en schoteltje naar keuze), stukje brood, sausje, dessertje én frisdrank. En ongelooflijk maar waar: de paëlla uit de cafetaria is één van de betere die ik hier al gegeten heb in Gandia. Soms met konijn en kip, soms met zeevruchten. Heerlijk! 

photo (1)Recursos culturales

Time for some more information about one of the subjects I follow here. Recursos Culturales: I’m not sure how to translate this to English, but I suppose it would be something like: “Cultural Recourses”, and the content of the course is even better than it sounds: about cultural heritage, patrimony, anthropology, cultural tourism, museums, exhibitions, cultural projects and so on. Quite interesting but also pretty boring after a few classes on a topic that nevertheless always comes to the same … It is important to preserve for future generations, and sources of culture are of great value for tourism. Yeah, I’ve learned my lesson already quite well!

Tijd voor een woordje uitleg over één van de vakken die ik hier volg. Recursos Culturales: ik weet niet goed hoe ik dit best vertaal naar het Nederlands, maar ik vermoed dat het zoiets zou zijn als: “Culturele Rijkdom”, en de inhoud van het vak is nog beter dan het klinkt: over cultureel erfgoed, patrimonium, antropologie, cultureel toerisme, museums, tentoonstellingen, culturele projecten enzovoorts. Best interessant maar ook behoorlijk saai na een aantal lessen over een onderwerp dat toch steeds op hetzelfde neerkomt… Het is belangrijk om ons patrimonium te bewaren voor de volgende generaties, en bronnen van cultuur zijn van grote waarden voor het toerisme. Jaja, ik heb mijn lesje al goed geleerd!

I have learned properly, the marks on this course show that… I obtained an average of 5 or 6 out of 10 for my assignments and tests, and even a 7.5 out of 10 for a presentation of a group work. It will of course be some hard time to also pass the final exam because there must be rehearsed a lot of boring and difficult texts about all of the things mentioned above.

Dat ik goed geleerd heb, is voor dit vak ook wel aan de punten te zien… Ik behaalde een gemiddelde van 5 à 6 op 10 voor mijn taken en toetsen, en zelfs een 7,5 op 10 voor een presentatie van een groepswerkje. Het wordt natuurlijk nog wel even op de tanden bijten om ook het eindexamen te doorstaan, want er moeten heel wat saaie en moeilijke teksten over al het voorgenoemde ingestudeerd worden.

practicaBut fortunately I have a pretty tolerant teacher for this course. He – on the contrary to other teachers – usually gives just sufficient or a little bit more, because he knows I’m trying to understand everything and I am (almost) always present, and I find the course also pretty interesting. Always nice to be on the same level as your teacher!

Maar gelukkig heb ik voor dit vak een behoorlijk tolerante leraar. Hij geeft – integendeel tot andere leerkrachten – meestal wel net een voldoende of iets meer, omdat hij weet dat ik mijn best doe om alles te begrijpen, (bijna) altijd aanwezig ben en het vak ook behoorlijk interessant vind. Altijd leuk om zo een leraar te hebben, die ook een beetje op dezelfde golflengte met je zit!

His name is Joan Morell Aliaga, and of course he has a strong background in the art world. When I Google’d his name, I found an article showing that he has a Doctor title and that he is a specialist in paintings from the 15th century. He would have traveled to New York to analyze an altarpiece. Quite interesting to discover such things about your teacher! Google rocks huh!

Zijn naam is Joan Aliaga Morell, en hij heeft natuurlijk een sterke achtergrond in de kunstwereld. Toen ik hem ‘Google’-de, vond ik een artikel waaruit bleek dat hij een “Dr.”-titel draagt én specialist is in schilderijen uit de 15e eeuw. Hij zou zo naar New York gereisd zijn om een altaarstuk te analyseren. Best interessant om zulke dingen over je leraar te ontdekken! Waar Google dus allemaal niet goed voor is hé!

recur - joan ignasi aliaga morellTeacher at work in New York (Read more: http://caemnovetats.blogspot.com.es/2011/10/un-equip-dinvestigadors-del-caem.html)

Marketing turístico

Marketing is probably the most intensive course that I have followed this semester. Again, there were two teachers: the ugly and the handsome, easy to explain. 😉

Marketing is wellicht het meest intensieve vak dat ik deze semester gevolgd heb. Ook hier waren er 2 leerkrachten: de lelijke en de knappe, om het simpel uit te leggen. 😉

The first part was given by the ugly, of whome you can see a picture here. His name is Bernat. He spoke very fast, did not really care about Erasmus students, and we did not have to come to his practical lessons. He never wanted to correct the tasks that we made in the classroom, for us that was not important, he said. But I cannot say that he was a really bad teacher. He explained everything well, it was just heavy. And besides, we had four hours per week from him.

Het eerste deel werd gegeven door de lelijke, waarvan u hier een afbeelding ziet. Zijn naam is Bernat. Hij sprak heel erg snel, had niet erg veel zin om rekening te houden met Erasmus-studenten, en we hoefden daardoor voor hem niet naar de praktijklessen te komen. Hij wilde ook nooit de taken die we in de klas maakten verbeteren, voor ons was dat toch niet belangrijk, vond hij. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij echt slecht was. Hij legde alles wel goed uit, het was alleen zwaar. En bovendien hadden we 4 uur per week les van hem. 

mark - bernat roig merino Marketing teacher 

At the mid-term exam I got 2.77 / 10: a disaster. But it turned out that I had obtained an average score as my fellow students had not scored much better. When I went to discuss the results in Bernat’s office, he said it was okay. The second part would be better, there was a re-examination and at the end of the semester the Erasmus students usually passed, he said. So what I concluded therefrom, is that he was going to use a little magic? Or at least, I hoped for it. After all I learned really well for this course, but he said I just had misunderstood a lot of questions and that he didn’t always understand my answers either.

Op het tussentijdse examen behaalde ik 2,77/10, een ramp. Maar achteraf bleek dat ik een gemiddelde score had behaald. Mijn medestudenten hadden niet veel beter gescoord. Toen ik met een bang hart naar zijn kantoor ging om over de resultaten te praten, zei Bernat dat het wel goed kwam. Het tweede deel zou beter gaan, er was nog een herexamen én op het einde van de semester zijn de Erasmus-studenten er meestal wel door, zei hij. Dus wat ik daaruit afleidde, is dat hij een beetje magie zou gaan gebruiken. Of op zijn minst, daar hoopte ik wel op. Ik had immers echt goed geleerd voor dit vak, maar hij zei dat ik veel vragen had misverstaan of dat hij mijn antwoorden toch niet helemaal had begrepen.

schoolday

Anyway, the second part was a revelation: we were suddenly taught by a handsome and sympathetic teacher: Victor. It’s really a shame that the Spaniards as small of stature, because otherwise he could be my type! Haha! He always came to class with great enthusiasm, and he also did everything to make us understand the subject matter. A man to my heart! And he had a super nice (were it not classic) clothing style. You would think that he is gay, given that fact, but no!

Maar goed, het tweede deel was een openbaring: we kregen plots les van een knappe en sympathieke leraar: Victor. Spijtig dat die Spanjaarden zo klein van gestalte zijn, want anders kon hij best wel mijn type zijn! Haha! Altijd kwam hij met veel enthousiasme naar de les, en hij deed er ook alles aan om ons de materie te doen begrijpen. Een man naar mijn hart! En hij had een superleuke (weliswaar klassieke) kledingstijl. Je zou denken dat hij homo is, gezien dat feit, maar nee hoor!

I also think that Victor liked me, because he spoke to me a few times before, after and even during class. And he even knew my first and last name, and did his utmost best to pronounce that well. That was not really a success, haha!

Ik denk ook wel dat Victor mij leuk vond, want hij sprak me een paar keer aan voor, na en zelfs tijdens de les. Én hij wist zelfs mijn voor- en achternaam, en deed zijn opperste best om die goed uit te spreken. Dat was natuurlijk niet echt een succes, haha! 

marketing teacher1Victor at work: analysis of reviews on Booking.com

I still remember the day we made a task in the auditorium. After half an hour writing, we had to hand in the exercise. And of course he said to me, totally out of nowhere, to explain my exercise in front of the class. I tried to dismiss his request friendly: “Oh no, thank you, my Spanish is not so good.” But it was not a request, he looked at me deep in the eyes and therefore I understood: okay, this is an order. So I was totally unprepared doing my first presentation in Spanish to a group of Spaniards about a marketing strategy. And apart from the fact that I was nervous and doubtful about it, I have actually did super well. And Victor had a lot of respect for it, I’m sure!

Ik herinner me nog de dag dat we een taak maakten in de aula. Na een half uurtje schrijven, moesten we de oefening afgeven. En natuurlijk sprak hij mij toen aan, totaal uit het niets, om mijn oefening vooraan de komen uitleggen. Ik probeerde zijn verzoek vriendelijk af te wimpelen met een : “oh nee, dankjewel, mijn Spaans is niet zo goed.” Maar het was geen verzoek, hij keek me even diep in de ogen en daardoor begreep ik: oké, dit is een bevel. Zo ging ik dus even totaal onvoorbereid mijn eerste uiteenzetting in het Spaans geven aan een groep Spanjaarden over een marketingstrategie. En losstaand van het feit dat ik zenuwachtig en stuntelachtig overkwam, heb ik het er eigenlijk supergoed van af gebracht. En Victor had er veel respect voor, daar ben ik zeker van!

Hopefully that moment delivered me an extra point, because we also had a mid-term exam that did not go as good as hoped. I have no result yet, but I do not expect too much of it. It is almost impossible to correct a score of 2,77 / 10: I had to get a 7.23 / 10 for this exam to achieve a total 10/20 (or a 5 out of 10). Quite impossible, but we still have that re-examination in the middle of June, not to forget that the other teacher mentioned something about miracles….

Hopelijk heeft dat momentje mij een extra puntje (of een bank vooruit) opgeleverd, want we hadden ook van hem een tussentijds examen dat niet zo erg goed ging als gehoopt. Ik heb er tot op heden nog geen resultaat van gekregen, maar ik verwacht er niet te veel van. Het is ook bijna onmogelijk om een score van 2,77/10 op te trekken: ik moest op dit examen 7,23/10 halen om in totaal een 10/20 (oftewel een 5 op 10) te behalen. Vrij onmogelijk, maar we hebben nog die tweede examenkans halverwege juni, om niet te vergeten dat de andere leerkracht iets over wondermiddelen vermeldde…. 

photo (33)Studying hard for the Marketing exam, with dictionnary Spanish-Dutch nearby

Gestión Pública del turismo

The last course that I want to write something about is Gestión Pública del turismo. A course about which I initially had no idea what it would mean. It turned out to be about Public Tourism Management (in Spain). During the lessons Pau, the passionate teacher who is also occupying a civil servant position in Oliva (a tourist resort near Gandia), extensively talked about policies and destination management.

Het laatste vak waarover ik iets wil schrijven is Gestión Publica del turismo. Een vak waar ik aanvankelijk geen flauw idee van had wat het zou betekenen. Het bleek te gaan over het beleid van toeristische bestemmingen (in Spanje). Tijdens de lessen vertelde Pau, de gedreven leerkracht die ook een ambtenaarsfunctie bekleedde in Oliva (een toeristische badplaats vlakbij Gandia), uitvoerig over het beleid.

gestion - pau pérez ledo

Pau

That sounds boring, but it has opened doors for me that I did not even know that they were doors. I mean, I never expected that this course would be so important to me. It has given my vision on tourism a completely different direction. Or at least said: it has tightened my future perspectives. Well, I had already decided that I wanted to in the direction of incoming tourism (receiving tourists in a country, which is the opposite of the Belgian tourism economy that mainly focuses on the sending away of tourists towards holiday resorts). But after following this course, I’m sure! This aspect of tourism is undoubtedly my thing! Here I want to go further with!

Dat klinkt allemaal saai, maar het heeft deuren voor me geopend waarvan ik niet eens wist dat het deuren waren. Ik bedoel: ik had nooit verwacht dat dit vak zo belangrijk voor me zou zijn. Het heeft mijn visie over toerisme een compleet andere wending gegeven. Of op zijn minst gezegd: het heeft mijn toekomstperspectief scherper gesteld. Wel, ik had eerder al besloten dat ik de richting wilde uitgaan van inkomend toerisme (het ontvangen van toeristen in een land, wat het tegenovergestelde is van de Belgische toerisme-economie die voornamelijk focust op het wegsturen van toeristen richting vakantieoorden). Maar na dit vak te hebben gevolgd, weet ik het zeker! Dit aspect van het toerisme is ongetwijfeld mijn ding! Hier wil ik mee verder!

I realize it sounds pretty boring, because during the lessons Pau just talked about how we could improve our tourism destination management and how we can develop even small and unknown villages into valuable tourism destinations. The important thing is to do a good research and to create a strategic plan. You might know what I mean: with SWOT analyzes etc. (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), and those kind of things.

Het klinkt behoorlijk saai, besef ik wel, want tijdens de lessen praatte Pau alleen maar over hoe we onze toeristische bestemmingen beter kunnen beheren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zelfs kleine en onbekende dorpen tot waardevolle toeristische bestemmingen kunnen uitgroeien. Het belangrijkste is om een goed onderzoek te doen en een strategisch plan op te stellen. Je kent dat misschien wel: met SWOT-analyses enzo (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), en nog zo van die dingen.

Swot_analysis

But it was super interesting and educational. At the beginning of the course we were assigned a group work so that we had to make a diagnosis about the politics of a potential tourist destination. I ended up, as it were naturally, in a group with Naroa, an exchange student from Séneca (Spanish Erasmus type) and Gildo, an Erasmus student from Portugal. And because Naroa comes from a village in the Basque country, the teacher thought it was a good idea to work around that village: Tolosa.

Maar het was super interessant en leerrijk. Aan het begin van de cursus kregen we een groepswerk toegewezen waarin we dus zo een diagnose moesten maken over de politiek van een bestemming met toeristisch potentieel. Ik belandde als het ware vanzelf in een groepje met Naroa, een uitwisselingsstudente van Séneca (Spaanse vorm van Erasmus) en Gildo, een Erasmus-student uit Portugal. En omdat Naroa van een dorp uit het Baskenland afkomstig is, vond de leerkracht het een goed idee om te werken rond dat dorp: Tolosa.

tolosaWe worked all semester long around that diagnosis, quite a thesis, you might say, and met almost every week to discuss the work we did. By the end of May our research was finally ready and our paper counted a total of 86 pages.

We werkten de hele semester lang aan die diagnose, een behoorlijk eindwerk mag je wel zeggen, en spraken zo goed als elke week af om onze opzoekingen te bespreken. Eind mei was het dan eindelijk zover en hadden we onze paper van welgeteld 86 pagina’s klaar. 

photo (13)Ik, Gildo & Naroa: in the copycenter after printing the final paper

Now I don’t need to tell you that it was an incredible amount of work. It was not always easy to come to a good result with our busy student life: finding a suitable date to meet each other each other, properly understand the Spanish, the cultural differences that cause a very different work rate, and so on.

Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat daar ongelooflijk veel werk aan te pas is gekomen. Het was ook niet altijd eenvoudig om met ons druk studentenleven tot een goed resultaat te komen: een gepaste datum vinden om bij mekaar te komen, mekaar juist begrijpen in het Spaans, de culturele verschillen die ertoe leiden dat het werktempo heel verschillend lag, enzovoorts.

photo(1))Ik en Naroa, finally finishing the project

On Friday, May 31 it finally happened … We had to present our final project in front of the class. I was incredibly nervous, because with more than 50 slides and more than 30 minutes to talk, it was a challenge for me to communicate all this political professional jargon in an appropriate manner. So I decided to get on the ‘stage’ taking my text, considering I really did not think to be able to do it in my own words.

Op vrijdag 31 mei was het dan eindelijk zover… We moesten ons eindwerk mondeling presenteren voor de klas. Ik had ongelooflijk veel zenuwen, want met meer dan 50 dia’s en meer dan 30 minuten praten, was het een ware uitdaging voor me om al dit politieke vakjargon op een gepaste manier te communiceren. Ik besloot dan ook om mijn hele tekst mee op het ‘podium’ te nemen, gezien ik het echt niet in eigen woorden dacht te kunnen.

photo (22)But we did it pretty well and the teacher seemed to like our work. We don’t have results yey, that only comes late June. I only hope I passed smoothly because the work counts for quite a lot points in the end result and I really gave everything. But I’m pretty sure that it will be okay.

Maar we brachten het er aardig goed vanaf en de leraar leek het werk erg goed te vinden. Resultaat hebben we er nog niet van, dat komt pas eind juni. Ik hoop alleen maar dat ik er vlot door ben want het werk telt voor aardig wat punten mee voor het eindresultaat en ik heb er echt alles voor gegeven. Maar ik ben er vrij zeker van dat het wel oké zal zijn.

photo (28)Me at work: presenting Tolosa

For this course I should do a final exam, which I hope to bring to a good end. I’ll be glad that it’s over, because I hope to pass all the subjects. It would be a disaster if not, considering I would have to redo all the unsuccessful courses in Belgium in the next academic year, and that would make that graduation may be delayed. Reason enough to make work hard and make sure that my Spanish adventure gets a happy ending! We did not come for high scores, but passed is passed and that’s the goal!

Voor dit vak moet dus nog enkel een eindexamen afgelegd worden, dat ik hoop tot een goed einde te brengen. Ik zal blij zijn dat het achter de rug is, omdat ik hoop voor alle vakken erdoor te zijn. Niet slagen zou een ramp zijn gezien mijn volgende schooljaar dan in het gedrang komt: de niet-geslaagde vakken moet ik in België opnieuw opnemen in het volgende academiejaar en dat zou maken dat het afstuderen vertraging kan oplopen. Reden te meer dus om er nog eventjes een lap op te geven en ervoor te zorgen dat mijn hele Spaanse avontuur een mooi einde krijgt! We zijn niet gekomen voor hoge scores, maar erdoor is erdoor en dat is het doel!

Wish me luck! I’ll keep you up to date!

Julie x

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.