THE BIG TRIP – Day 5: Gibraltar (U.K.)

TRAVELOGUE – Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar (U.K.)

Our trip through Spain was over. After having visited Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga and Ronda, it was time for something else. Portugal? No, not yet. That was for later! First we would travel to UK … Well, it is to say … GIBRALTAR! This is a British overseas territory.

Onze reis door Spanje zat erop. Na Altea, Benidorm, Alicante, Granada, Malaga en Ronda bezocht te hebben, was het tijd voor wat anders. Portugal? Nee, nog niet. Dat was voor later! Eerst zouden we nog naar Verenigd Koninkrijk reizen… Wel, het is te zeggen… GIBRALTAR! Dit is een Brits overzees gebied.

BIG TRIP (1) 893

A little bit of history … (or “what were those Brits looking for here?”)

Gibraltar was conquered  during the Spanish War of Succession in 1704 by an Anglo-Dutch military force. The area was then “forever” transferred to Britain under the Treaty of Utrecht in 1713. It was an important base for the Royal Navy.

Een beetje historiek… (of het “wat zochten die Britten hier dan?”)

Gibraltar werd in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan Groot-Brittannië. Het was een belangrijke basis voor de Royal Navy.

BIGtrip_04-01 914

The sovereignty of Gibraltar is a major point of issues in the Anglo-Spanish relation as Spain claims Gibraltar. Gibraltarians rejected proposals for Spanish sovereignty at the referendum of 1967 and again in 2002. According to the Gibraltar Constitution of 2006, Gibraltar governs its own affairs, though some powers, such as defense and foreign affairs remain the responsibility of the Government of the United Kingdom.

De soevereiniteit van Gibraltar is een belangrijk twistpunt van de Engels-Spaanse relatie omdat Spanje aanspraak maakt op Gibraltar. Gibraltarezen verwierpen voorstellen voor Spaanse soevereiniteit bij referendum in 1967 en opnieuw in 2002. Volgens de Gibraltarese grondwet van 2006 regelt Gibraltar zijn eigen zaken, hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

BIG TRIP (1) 901

Anyway, to get in Gibraltar we had to get first out of Ronda, of course. And we did not manage to leave Ronda before noon, thanks to our late breakfast (about which you can read more in the previous blog post). Moreover, it was very difficult to find parking near Gibraltar. At least … FREE parking. Because to approach Gibraltar, you can better park in La Linea de la Concepción. This is the last village in Spain before the border point.

Enfin, om in Gibraltar te geraken, moesten we natuurlijk wel eerst van Ronda daarheen geraken. En we vertrokken pas rond de middag van daarginds, mede dankzij ons  late ontbijt (waarover je meer kan lezen in de vorige blogpost). Bovendien was het ook heel erg moeilijk om parkeerplaats te vinden, tenminste… GRATIS parkeerplek. Want om Gibraltar te benaderen, parkeer je best in La Linea de la Concepción. Dit is het laatste dorp in Spanje, voor de grensovergang.

BIG TRIP (1) 890

Ultimately we managed to find free parking, but we had to do some more walking. And there we were … Holding our identity cards ready to cross the border! BUTTT … That was without taking count of Nafisa. Unfortunately she could not cross the border because she is of Uzbekistan, and her Spanish “residence permit” was not sufficient to be able to leave the country. And her passport was still home in Gandía. We decided to leave her behind with pain in the heart, but on the other hand we wished her a nice day at the beach to La Linea de la Concepcion!

Uiteindelijk lukte het dus wel om gratis parkeren, mits een kleine wandelopgave. En daar waren we dan… Met onze identiteitskaarten klaar om de grens over te steken! MAAAAARRR… Dat was buiten Nafisa gerekend. Helaas mocht zij de grens niet oversteken omdat zij van Oezbekistan is, en haar Spaanse “verblijfsvergunning” was niet voldoende om het land te mogen verlaten. En haar paspoort lag natuurlijk nog lekker thuis in Gandía. We besloten haar met pijn in het hart achter te laten, maar wenste haar anderzijds ook een fijne stranddag toe in La Linea de la Concepcion!

BIGtrip_04-01 1233

Nafisa: SHE WILL BE BACK! : D

One obstacle is our Gibraltar adventure was just “solved”, or other obstacle was already waiting for us … As you may know, Gibraltar is a very expensive destination because it is so isolated, and they use the British Pound. So … As you may already know too, we are budget travelers, and we wanted to travel as cheap as possible to the top of “The Upper Rock” (the top of Gibraltar, let’s say).

De ene hindernis is ons Gibraltar-avontuur was nog niet voorbij, of het andere avontuur stond ons al op te wachten… Zoals je misschien wel weet, is Gibraltar een erg dure bestemming omdat ze zo geïsoleerd is, en men gebruikt er ook nog eens de Britse Pond. Dus… Zoals je misschien ook al weet, zijn wij budgetreizigers, en wilden wij het zo goedkoop mogelijk aanpakken om tot aan de top van “The Upper Rock” te geraken (de top van Gibraltar, zeg maar).

BIGtrip_04-01 945

Therefore we decided to share a taxi, that would drop us at the foot of the mountain, so we could continue walking, and then we would descend by feet around sunset. BUT …. The taxi drivers were a real market vendors, embezzlers, liars, profiteers, … No word describes it well enough how much they dared to ask and how laborious they did about the prices.

Daarom besloten we om een taxi te delen, die ons aan de voet van de berg zou afzetten, zodat we daarna zelf verder konden wandelen, en tegen zonsondergang zouden we vervolgens afdalen. MAAR…. De taxichauffeurs waren één voor één echte marktkramers, foefelaars, leugenaars, profiteurs, … Geen woord beschrijft het goed genoeg hoeveel ze durfde vragen en hoe omslachtig ze deden over de prijzen.

BIG TRIP (1) 920

Therefore we took the cable car and we paid about € 12 each for a single ride which took only 2 minutes. Scandalous! But … We were then finally up the rock, and all in all it went very smoothly.

Tevergeefs namen we bijgevolg alsnog de kabellift en betaalden we iets van een €12 elk voor een enkel ritje van amper 2 minuten. Schandalig! Maar… We waren dan toch eindelijk boven, en het ging al bij al vlotjes.

BIGtrip_04-01 975

In the cable car there was an automatic cassette that warned us not to feed the animals, and that personal things should be held close to the body and that it was on personal responsibility, and so on. And yes, we were not even 5 minutes out of the cable car, and they were already there …. The MONKEYS!

In de kabellift werden we door een automatische afspeelcassette al gewaarschuwd dat we de dieren niet mochten voederen en dat persoonlijke belangen dichtbij het lichaam gehouden moesten worden, en dat het op eigenlijk verantwoordelijkheid was, enzovoorts. En jawel hoor, we waren nog niet goed en wel uit de lift gestapt of daar stonden ze al…. DE AAPJES!

BIG TRIP (1) 939

And how could it be otherwise, of course they stole part of our lunch … Right at the beginning!

En hoe kan het ook anders, natuurlijk stolen ze deel van onze lunch… Meteen bij het uitstappen al!

BIG TRIP (1) 946

Christophe could still laugh happily after all, but we were all very careful afterwards.

Christophe kon er gelukkig nog om lachen, al waren we daarna toch allemaal wel op onze hoede.

BIGtrip_04-01 1046

The monkeys were after all so used to seeing tourists, that they dominated them. They were the boss, and to take some pictures, you had to do your best to manage it here and there. But it gave something exciting to the whole experience of “The Upper Rock”!

De apen waren het immers zo gewend om toeristen te zien, dat ze ze domineerden. Zij waren de baas, en om wat foto’s te trekken, moest je toch goed je best doen hier en daar. Maar het gaf wel iets spannends aan de hele beleving van “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 005BIG TRIP (2) 016

We went to a viewpoint from which we had a magnificent view over the town of Gibraltar, La Linea de la Concepcion and the mainland of Spain. And in front of us was this beautiful rock formation, and that all against a background of bright blue sky and azure sea … It really made me dream awat! “I’m on top of the world!”

We gingen naar een uitkijkpunt van waaruit we een prachtig zicht hadden over het stadje van Gibraltar, La Linea de la Concepción en het vasteland van Spanje. En voor ons prijkte een prachtige rotsformatie, en dat tegen een achtergrond van helderblauwe lucht en azuurblauwe zee… Het deed me echt wegdromen! “I’m on top of the world!”

BIGtrip_04-01 1060

BIGtrip_04-01 1069

And after some walking, and passing monkeys we reached the other side of the rocks. From there we had a view over… no more or no less then: AFRICA! I think this was the closest to the African continent that I had ever been, and we could see Morocco a little bit in the distance. With a little bit of creativity, you’ll see it in this photo:

En na even wandelen, en aapjes passeren kwamen we natuurlijk de andere kant van de rotsen tegen. Van daaruit hadden we uitzicht op niet meer of niet minder dan: AFRIKA! Dit was volgens mij het dichtste bij het Afrikaanse continent dat ik ooit al was geweest, gezien we Marokko in de verte al konden zien liggen. Met een beetje creativiteit kan je het in deze foto wel zien:

BIG TRIP (2) 053

BIG TRIP (2) 059

We also made some super cute pictures of each other.

We maakten ook enkele superleuke foto’s van elkaar.

BIG TRIP (2) 085BIGtrip_04-01 1112BIG TRIP (2) 129

The sun burned on our shoulders, we sweat a lot from time to time, but oh God, this was a wonderful hiking trip! I did not expect that much nature today!

De zon brandde op onze schouders, we zweten ons bij momenten te pletter, maar och God, wat was dit een heerlijke trektocht! Ik had zoveel natuur niet verwacht van vandaag!

BIGtrip_04-01 1119

And everything was so breathtakingly beautiful!

En alles was zo adembenemend mooi!

BIG TRIP (2) 091

Eventually we kept wandering around these rocks, and we saw about all the sights around the rock.

Uiteindelijk bleven we rondtrekken in deze rotsen, en zagen we zowat alle bezienswaardigheden.

BIGtrip_04-01 1191

We hiked back down around sunset just because we HAD TO. Otherwise we would have preferred to stay a little bit longer. I’m sure about that!

We daalden af tegen zonsondergang omdat we dan wel MOESTEN. Anders hadden we best nog langer gebleven. Daar ben ik zeker van!

BIGtrip_04-01 1202

What a great day at “The Upper Rock”!

Wat een geslaagde dag bij “The Upper Rock”!

BIG TRIP (2) 186

Once down I was obviously very hungry and thirsty and longed for ice cream. So much that I did not even mind to pay almost 5 euros for it (take-away). What I want to say is: be warned that Gibraltar is very expensive!

Eens beneden had ik natuurlijk veel honger en dorst en nog vreselijk veel meer zin in een ijsje. Zoveel zin dat ik er zelfs geen probleem van maakte om er bijna 5 euro voor te betalen (take-away). Hiermee wil ik maar zeggen: wees gewaarschuwd dat Gibraltar duur is!

BIG TRIP (2) 194

After some post cards, souvenirs and photos (real tourists as we are) in the city center, we were finally finished and we walked back towards La Linea de la Concepcion.

Na nog wat postkaartjes, souvenirs en foto’s (echte toeristen die we zijn) in het stadscentrum, waren we toch wel klaar met Gibraltar en wandelden we terug richting La Linea de la Concepcion.

BIG TRIP (1) 925

From Gibraltar with Love???!!! No no no, From Julie with Love!!! 

For this we had – considering that we were on foot – to walk on the “Airstrip”. We all found it quite amusing and it was another experience: you do not walk every day on the runway! And the sunset was so beautiful!

Hiervoor moesten we – gezien we te voet waren – wandelen over de “Airstrip”. Dat vonden we allemaal wel leuk, en ook weer eens een ervaring: je wandelt toch niet elke dag over de landingsbaan?! En de zonsondergang was ook zo mooi!

BIG TRIP (2) 196

Once “back in Spain” we met Nafisa again. Luckily she had a little fun today, and while we were exhausted, she was now full of energy! That was an excellent excuse for letting her cook tonight! Hehe J And so said, so done. We drove to the supermarket for some shopping, and drove to Algeciras. This is also a town near Gibraltar, where the accommodations are in general cheaper than in or around Gibraltar.

Eens “terug in Spanje” zochten we Nafisa terug op. Gelukkig had zij toch een beetje plezier gehad vandaag, en terwijl wij uitgeput waren, zat zij nu met volle energie! Dat was een uitstekend excuus om haar vanavond voor het eten te laten zorgen! Hihi J En zo gezegd, zo gedaan. We reden naar de supermarkt voor wat inkopen, en reden daarna verder naar Algeciras. Dit is ook een stadje vlakbij Gibraltar, waar het overnachten over het algemeen goedkoper uitkomt dan in of rondom Gibraltar.

BIG TRIP (2) 204

We had booked an apartment, and it appeared to be really beautiful! Unfortunately we only arrived at 10PM and everyone was so tired. Moreover, it was already dark. But we had for only € 55 in total (5 persons) an apartment with 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a kitchen, a terrace and some stunning views. More should a person not have!? Long live the low season (which makes the prices so low). We think that this apartment will be “priceless” during the summer months. Aren’t we lucky bastards?!

We hadden een appartementje gereserveerd, en het zag er echt schitterend uit! Alleen jammer dat we pas om 22 u aankwamen en iedereen zo moe was. Bovendien was het al donker. Maar we hadden voor amper €55 in totaal (5 personen) een appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, keuken, terras en prachtig uitzicht. Meer moet een mens toch niet hebben?! Lang leve het laagseizoen (waardoor de prijzen ook laag zijn). Wij denken dat dit appartement tijdens de zomermaanden “onbetaalbaar” duur is. Gelukzakken zijn we toch!?

BIG TRIP (2) 212

Nafisa made work of cooking and at midnight we were finally having dinner. What an hour! But what does it matter, “estamos en España” (we are in Spain). Here that is no problem: “no pasa nada”!?

Nafisa maakte werk van het koken en tegen middernacht konden we eindelijk aan tafel. Wat een uur! Maar wat maakt het uit, “estamos en España!” (we zijn in Spanje). Hier kan dat toch gewoon?!

BIG TRIP (1) 953

Bon appetit! With a glass of beer / tinto de verano we ended the evening.

Smakelijk eten! Met een glaasje bier / tinto de verano eindigden we de avond.

BIG TRIP (1) 957

The next morning was an early day and I felt like I was the only one that could get out of the bed at 7 am in the morning. But when I came outside – to look how our location looked like in the daylight – I was amazed, what a beautiful sunrise!

De volgende morgen was het weer vroeg dag en ik leek wel de enige die om 7 uur ’s ochtends uit bed geraakte. Maar toen ik buiten kwam – om eens te kijken hoe onze locatie er in het daglicht uitzag – was is stomverbaasd: wat een prachtige zonsopgang!

BIG TRIP (2) 224

So I went to wake up everyone and we walked all together in the garden, like a bunch of happy children. Those are moments, memories to cherish. 😉

Dus ging ik even iedereen wakker maken en liepen we met z’n allen de tuin in, als een stel blije kinderen. Dat zijn momenten, herinneringen om te koesteren. 😉

BIG TRIP (2) 229

We even decided to have breakfast in style on the terrace. What a wonderful start to the day!

We besloten dan ook maar gelijk in stijl te ontbijten op het terras van ons vakantiehuisje. Wat een heerlijk begin van de dag!

BIG TRIP (2) 236

Then it was time to pack our bags and jump in the car, full of energy … because we would leave Spain again … This time for PORTUGAL! The beginning of a new story. A new country. A new adventure. So keep reading, follow and check this blog! 😉

Daarna was het weer tijd om onze koffers te pakken en de auto in te springen, bruisend van energie… Want vandaag zouden we Spanje opnieuw verlaten… Dit keer voor PORTUGAL! Het begin van een nieuw verhaal. Een nieuw land. Een nieuw avontuur. Dus blijf lezen, volgen en deze blog checken! 😉

BIG TRIP (2) 191

Love, Liefs,

Julie

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 4: Ronda

TRAVELOGUE – Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda

After having breakfast in Granada and lunch in Malaga, it was time for dinner in Ronda. Yes, you understand it right: it was a well-filled day! You can find more about this former destinations in the previous blog posts …

Na een ontbijt in Granada en lunch in Malaga, was het tijd voor diner in Ronda. Ja, je begrijpt het al: het was een goed gevuld dagje! Meer over deze eerstgenoemde bestemmingen vind je in de vorige blogposts…

BIG TRIP (1) 763Where were we? Oh yeah, we just escaped from a heavy rain shower in Malaga, when we left towards Ronda. We arrived there around 5 pm, after an hour driving.

Waar waren we gebleven? Oh ja, we ontsnapten net aan een fikse regenbui in Malaga, toen we vertrokken richting Ronda. Daar kwamen we aan omstreeks 5 uur ’s avonds, na een uurtje rijden.

BIGtrip_03-31 618

And we met Ula there, our Polish travel companion, at the entrance of our hostel. Finally our BIG TRIP – team was complete! And we were so happy with that!

En we ontmoetten er Ula, onze Poolse reisgezel, aan de ingang van onze jeugdherberg. Eindelijk was ons BIG TRIP – team compleet! En zo blij waren we daarom!

BIG TRIP (1) 833Too bad, it was also raining in Ronda whole day. But that did not stop us from exploring the city.

Jammer maar helaas, was het in Ronda ook aan het regenen gegaan. Maar dat kon ons niet stoppen van op verkenning te gaan in Ronda.

BIGtrip_03-31 624

It was very cloudy and there was a thick fog, but all that made the atmosphere actually very mysterious and mystical. Perfect actually!

Er was heel veel bewolking en er hing een dikke mist, maar dat alles maakte de sfeer eigenlijk net heel mysterieus en mystiek. Bangelijk eigenlijk!

BIG TRIP (1) 765

BIG TRIP (1) 819All that made us – as always – end up with a lot of special photos.

Dat alles leverde zoals altijd heel wat bijzondere foto’s op.

BIG TRIP (1) 795And because the weather was not really great, we were just some crazy shots instead … 😉

En omdat het weer niet echt mee zat, maakten we er maar wat gekke kiekjes van…  😉

BIGtrip_03-31 651

BIGtrip_03-31 710

When it really started raining a lot, we decided just to take shelter in a local pub. And with a cup of Sangria. There I could only dream of more sun …

Toen het even heel erg regende, besloten we toch maar even te gaan schuilen in een lokaal caféetje. En met een Sangria’tje erbij kon ik alleen maar meer van een zonnetje dromen…

BIGtrip_03-31 646 BIGtrip_03-31 644

After some walking around, we returned to civilized world.

Na nog wat stappen, keerden we terug naar de bewoonde wereld.

BIGtrip_03-31 661

Meanwhile the sun (to the extent that there was any) already set, and we got to see Ronda ‘by night’.

Inmiddels was het de zon (tot zover die er was) al onder gegaan, en kregen we Ronda ‘by night’ te zien.

BIG TRIP (1) 849

We ate our Easter dinner at an Italian restaurant called Michelangelo, where the friendly hostess with her charming character did feel us a bit at home, on this special day far away from our family. (Yes, it was Sunday. Easter Sunday …)

We aten ons Paasdiner in een Italiaans restaurantje, genaamd Michelangelo, waar de vriendelijke gastvrouw ons met haar charmante karakter ons toch een beetje thuis bij de familie deed voelen, op deze toch wel speciale dag. (Jawel, het was zondag. Paaszondag…)

BIGtrip_03-31 759

That same evening we built a small pajama party in our hostel room and there was a lot of laughter while watching our pictures and videos taken that day. The atmosphere was immediately well in the group now that the group was complete!

Diezelfde avond nog bouwden we meteen een klein pyjama-feestje op onze kamer en werd er heel wat afgelachen tijdens het bekijken van onze genomen foto’s en filmpjes die dag. De sfeer zat er meteen goed in nu de groep compleet was!

BIG TRIP (1) 858

That good mood got a slight damper afterwards, as the power went out shortly thereafter and that remained so until the next morning 10 o’clock or so. Consequently, it was difficult getting up as there was no hot water nor light, and of course we also were just very sleepy too after such an eventful day …

But … a breakfast at the cliffs of Ronda with a dazzling, fantastic, incredible, unique view made that everything good again soon!

Op die goede stemming kwam een lichte demper, gezien de elektriciteit kort daarna uitviel en dat ook zo bleef tot de volgende ochtend 10 uur ofzo. Bijgevolg was het maar moeizaam opstaan gezien er geen warm water noch licht was, en natuurlijk hadden we ook slaapkopjes na zo’n bewogen dagje…

Maar… een ontbijt bij de kliffen van Ronda met een oogverblindend, fantastisch, ongelooflijk, uniek uitzicht maakte dat alles wel snel weer goed!

BIG TRIP (1) 870Breakfast with a view… 

BIGtrip_04-01 775For breakfast, we bought ourselves a large bottle of juice, a bag of sandwiches and some Nutella … That we had smear by using a card because we had no knife! Oh dear!

We kochten voor ons ontbijt een grote fles fruitsap, een zak sandwiches en een pot Nutella… Die we moesten scheppen/smeren met behulp van een kaart, omdat we geen mes hadden!! Oh jee!

BIGtrip_04-01 791

And after our late but successful breakfast, our visit to Ronda was already over. We were prepared to “another country”: yes.. yes… GIBRALTAR! (Which forms part of United Kingdom)!

En na ons laat maar geslaagd ontbijt, zat ons bezoek aan Ronda er alweer op. We waren klaargestoomd om eventjes auto te rijden en vervolgens naar “een ander land” te gaan: jawel hoor: GIBRALTAR! (dat deel uit maakt van Verenigd Koninkrijk)!

BIGtrip_03-31 667So … If you want to read and see something else then Spain, then you should definitely read the following blog post. Coming up soon!

Dus… Als je ook eens wat anders dan Spanje wilt lezen en zien, dan moet je zeker de volgende blogpost lezen. Tot binnenkort!

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 4: Málaga

TRAVELOGUE – Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Málaga

After an eventful day in Granada (more about this in the previous blog post), it was difficult getting up. We were almost late for breakfast because we had forgotten, of course, that the clock was opposed this night. It was Sunday, March 31, 2013! And EASTER! Anyway, luckily we still got something to eat from the breakfast buffet of our hostel.

Na een bewogen dag in Granada (meer hierover in de vorige blogpost), was het maar moeizaam opstaan. We waren bijna te laat voor het ontbijt omdat we natuurlijk vergeten waren dat de klok deze nacht verzet werd. Het was zondag 31 maart 2013! Maar goed, gelukkig kregen we toch nog iets te pakken aan het ontbijtbuffet van onze jeugdherberg.

BIG TRIP (1) 673

Around 10 AM we left for Malaga. There we would make a small city tour by foot.

Omstreeks 10 uur vertrokken we richting Malaga. Daar zouden we te voet een kleine stadstour maken.

BIG TRIP (1) 665It was a rainy day, and it rained a lot in Granada. Luckily it was dry upon arrival in Malaga, but by the time we left it started to rain! So we were “lucky” with the weather …

We saw a little bit of the city center but not very much, I think. And I did not really find it very beautiful or interesting. Maybe the weather and our lack of time, affected it.

Het was een regenachtige dag, en het regende goed in Granada. Gelukkig was het in Malaga bij aankomst droog, maar tegen de tijd dat we weer vertrokken begon het wel goed te regenen! We hadden dus “geluk” met het weer…

We zagen een klein beetje van het stadscentrum, maar niet zo heel erg veel, denk ik. En ik vond het niet echt zeer mooi of boeiend. Misschien had het weer en ons tijdsgebrek daar natuurlijk wel invloed op.

BIG TRIP (1) 671We ate lunch at a real tourist restaurant because not the entire group wanted to eat tapas. Anyway, when you’re hungry, everything tastes. Right?!

We aten lunch in een echt toeristenrestaurantje omdat niet het hele reisgezelschap zin had om tapas te smullen. Maar goed, voor wie honger heeft, smaakt alles. Toch?!

BIG TRIP (1) 675

We then walked around a bit near the port. There was also a very nice shopping street here where cafes and restaurants could be found. I thought that was pretty fun, and I think that in good weather it might be a very trendy place to hang out!

We wandelden vervolgens wat rond in de buurt van de haven. Daar was ook een hele winkelstraat met leuke terrasjes en restaurantjes te vinden. Dat vond ik best wel leuk, en ik denk dat het bij goed weer een super hippe plek is om rond te hangen!

BIG TRIP (1) 681

We also saw a lot of beautiful boats, which caught the imagination of the boys in our party.

We zagen ook heel wat prachtige boten, wat tot de verbeelding van de jongens in ons gezelschap sprak.

BIG TRIP (1) 690

We even went on the beach for a while, even though it was cloudy. And yes, we saw something in it… When the weather would be better! But not for today, that sunbathing!

We gingen zelfs even het strand op, ook al was het bewolkt. En ja, we zagen er wel wat in… Bij mooi weer! Maar dus niet voor vandaag, dat zonnebaden!

BIG TRIP (1) 701

Then we decided to take the car to drive up the hill. For just like in Alicante, Malaga can be found near a hill with a beautiful castle.

Daarna besloten we even de auto nemen om de heuvel op te rijden. Want net zoals in Alicante, kan je in Malaga een heuvel vinden met daarop een prachtig kasteel.

BIG TRIP (1) 737

From the castle we had some more wonderful views over the city, and it was very nice to take a stroll around here.

Vanaf het kasteel hadden we opnieuw prachtige uitzichten over de stad, en het was dan ook heel leuk om hier even rond te wandelen.

BIG TRIP (1) 742Group picture: Hervé – Nafisa – Me – Christophe 🙂

BIG TRIP (1) 732

We did not have to pay, the admission was free.

We hoefden ook niets te betalen, de toegang was blijkbaar gratis.

BIG TRIP (1) 748

I do not know if you also notice the resemblance (after reading about Alicante), but in my opinion Malaga made me tremendously think of Alicante. The structure of the city is so similar: historic center, promenade, port, castle on the hill, … I cannot say which city of the two I like most now, because the weather surely has a strong influence on one’s perception. So I only want to make a judgment as I come back in full sun and at 26 ° C Malaga. 😉

Ik weet niet of jullie de gelijkenis ook opmerken (na het lezen over Alicante), maar naar mijn mening deed Malaga me enorm denken aan Alicante. De opbouw van de stad is zo gelijkaardig: historisch centrum, boulevard, jachthaven, kasteel op de heuvel, …  Ik kan moeilijk zeggen welke stad van de twee ik nu de leukste vind, omdat het weer toch wel een sterke invloed heeft op iemands beleving. Dus ik wil pas een oordeel vellen als ik Malaga bij volle zon en bij 26°C heb beleefd en gezien. 😉

BIG TRIP (1) 753

Here is a fun and educational video about an American guy who made ​​a documentary about Malaga:

Hier is een leuk en leerrijk filmpje over een Amerikaan die een reportage maakte over Malaga:

As you saw in the movie, the town of Ronda was also visited. And well, that’s exactly the town that was the next destination of our trip. So if you want to read the travelogue about this city, certainly look forward to … The next blog post!

Zoals je in het filmpje kon zien, werd ook het stadje Ronda bezocht. En wel, dat is nu net het stadje dat de volgende bestemming van ook onze rondreis was. Dus als je het reisverslag daarover wilt lezen, kijk dan zeker uit naar… De volgende blogpost!

Happy traveling! 😉

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

THE BIG TRIP – Day 3: Granada

TRAVELOGUE – Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada

Saturday, 30th of March 2013. Kim took the train at 11 am, and 5 minutes later my road trip car picked me up already. Talk about perfect timing! Christophe, Hervé and Nafisa left around 8:30 this morning from Gandia to Alicante, to pick me. From here we travelled on to Granada, our destination for the day.

Zaterdag 30 maart 2013. Kim nam om 11 uur de trein, en amper 5 minuten later kwam mijn roadtrip-wagen met reisgezelschap daar al aangereden. Over perfecte timing gesproken! Christophe, Hervé en Nafisa waren deze morgen omstreeks 8u30 vertrokken vanuit Gandia om mij in Alicante op te pikken. Van hieruit zouden we verder reizen naar Granada, ons reisdoel van de dag.

BIG TRIP (1) 507Christophe – Me – Nafisa – Hervé

I just feared that my backpack would not fit in the car because we would all bring baggage, so of five people: Ula’s luggage would also have to added. But the Opel Corsa was capable of more than we thought, and everything was okay. No pasa nada, no stress.

After a super cool week with Kim, I was already pretty well exhausted, so I used this time to take a nap. Occasionally I was awake and I saw the beautiful scenery around me in the car. We saw for example the Sierra Nevada, a mountain range snow on the tops.

Ik had even angst dat mijn rugzak niet meer in de auto zou passen, want we zouden bagage van vijf personen meenemen: Ula’s bagage zou er ook nog bij moeten. Maar de Opel Corsa kon meer aan dan we dachten, en alles was oké. No pasa nada, no stress.

Na een supertoffe week met Kim, was ik wel al redelijk uitgeput, dus gebruikte ik deze tijd om een dutje te doen. Af en toe werd ik wel wakker en dan zag ik de prachtige landschappen om me heen in de wagen. Zo zagen we onder meer de Sierra Nevada, een besneeuwde bergketen.

BIG TRIP (1) 453

It goes without saying that it also referred to colder weather (about 18 °C) compared toAlicante (about 26 °C), made quite a difference.

Het spreekt voor zich dat het hier ook wel kouder was (ongeveer 18°) tegenover Alicante (ongeveer 26°).

BIG TRIP (1) 452

Around 15:30 we reached the hostel where we had reserved for the four of us. Perfect timing, it seemed to us, because at 17:00 we would have access to the Alhambra of Granada. The tickets were booked, which is really needed for this landmark, and so we were perfectly prepared.

Omstreeks 15u30 kwamen we toe in de jeugdherberg waar we gereserveerd hadden voor ons gevieren. Perfecte timing, leek ons, want om 17u zouden we toegang hebben tot het Alhambra. De tickets waren gereserveerd, dat is echt wel nodig voor deze bezienswaardigheid, en dus waren we tot in de puntjes voorbereid.

BIG TRIP (1) 661

Then it began … We decided to drive by car to the Alhambra because it was cheaper and faster than by public transport etcetera. But … Because of Semana Santa and all sorts of circumstances we did not manage to reach the Alhambra. We were TOO LATE!! And I never thought we’d get there in a descent time anymore, because the Alhambra works with very strict time slots.

Toen begon het… We besloten met de wagen tot aan het Alhambra te rijden omdat het goedkoper en sneller zou uitkomen dan met het openbaar vervoer etcetera. Maar… Door Semana Santa en allerlei omstandigheden geraakten we er maar niet. We waren TE LAAT!!! En ik dacht nooit dat we nog binnen zouden geraken, omdat het Alhambra met erg strenge time slots werkt.

BIG TRIP (1) 651

We parked the car somewhere, and eventually we still had to do quite a lot walking and climbing up the hill. The road was very steep and went straight up. Moreover, we also arrived at the wrong entrance and we had to make a detour, everything that could go wrong .. went wrong! But … well that ends well, we finally found the correct entrance gate and heavily over time we managed to get still inside the Alhambra and Nasrid Palacios. A smile does a lot 😉

We parkeerden de wagen ergens, en moesten uiteindelijk toch nog redelijk wat stappen en klimmen. De weg was steil en ging erg recht omhoog. Bovendien vonden we ook nog eens de verkeerde ingang en moesten we nog een omweg maken, alles dat mis kon lopen.. liep mis! Maar… Eind goed al goed, we vonden uiteindelijk de juiste ingang en geraakten zwaar over tijd toch nog binnen in het Alhambra en de Nasrid Palacios. Een glimlach doet veel 😉

BIG TRIP (1) 662

So we had quite an ordeal yet there, straight away as a group, and I must say that the atmosphere among us was very good. We walked through the Alhambra as long as we could … After all, we had access until 8 PM.

Zo hadden we er meteen al een hele beproeving op zitten als reisgroepje, en ik moet zeggen dat de sfeer onderling heel goed mee viel. We wandelden door het Alhambra zolang we konden… We hadden immers toegang tot 20 uur ’s avonds.

BIG TRIP (1) 456

Something about the Alhambra itself now. What is it? The Alhambra in the Spanish city of Granada is one of the main tourist attractions in the world. Every year tourists from all over the world come out to Granada, to visit this fascinating miniature city from the Middle Ages. Inside the fortress walls of the Alhambra, the visitor with get in contact with the grandeur of Arab palaces, the fragrant gardens of the Generalife, the imposing Renaissance Christian churches and medieval towers that bring them back to the 14th century.

Even over het Alhambra zelf nu. Wat is het? Het Alhambra in de Spaanse stad Granada is één van de belangrijkste bezienswaardigheden van de wereld. Jaarlijks komen toeristen uit alle landen naar Granada afgezakt, om een bezoek te brengen aan deze fascinerende miniatuurstad uit de middeleeuwen. Binnen de vestigingsmuren van het Alhambra komt de bezoeker in contact met de prachtig en praal van Arabische paleizen, de geurende tuinen van het Generalife, de imposante Christelijke renaissance kerken en de middeleeuwse torens die je terug in de 14de eeuw brengen.

BIG TRIP (1) 461

The main attractions in the Alhambra are:

 • Alcazaba (fortress and towers for defense)
 • Generalife (The Garden of all Gardens)
 • Nasrid palaces (Mexuar – Comarespalace – Lions Palace)
 • Palace of Charles V (Christian palace)

De belangrijkste bezienswaardigheden in het Alhambra zijn:

 • Alcazaba (Fort en torens als verdediging)
 • Generalife (De tuin der tuinen)
 • Nasridische paleizen (Mexuar – Comarespaleis – Leeuwenpaleis)
 • Paleis Karel V (Christelijk paleis)

BIG TRIP (1) 462

We admired all that, but the Alcazaba we could not visit because it was closed due to circumstances. Such a pitty!

We bewonderden dat alles, maar het Alcazaba konden we niet bezoeken want dat was wegens omstandigheden gesloten. Helaas!

BIG TRIP (1) 463

Als je meer wil lezen over het Alhambra: http://www.viagranada.be/alhambra-in-granada.php

BIG TRIP (1) 471

The Alhambra is a huge complex with a grand yet greater history that lies behind it, and it is really worth to watch this short video if you are interested in this historical treasure:

Het Alhambra is dus een gigantisch groots complex met een nog geweldigere geschiedenis die daarachter schuilt, en het is echt de moeite waard om dit korte filmpje te bekijken, als je geïnteresseerd bent in deze geschiedkundige schatkist:

You can therefore imagine that we, after all that you can admire here, were exhausted. We went back to our hostel after sunset, and on the road somewhere we caught a take-away pizza. After our bellies were filled, it was therefore quickly time to sleep!

Je kan je je dus wel voorstellen dat wij na dat alles bewonderd te hebben, uitgeput waren. We trokken dan ook terug naar onze jeugdherberg na zonsondergang, en pikten onderweg nog ergens een take-away pizza op. Nadat onze buikjes gevuld waren, was het dan ook snel slaaptijd!

Some more pictures of this beautiful monument:

This slideshow requires JavaScript.

The next day the weather forecast was just about everywhere in the surrounding areas not so good (rain!) and we would hear of Ula later where exactly in the region we would pick her up.

Eventually the daily schedule was provided as follows: in the morning departure to the Mediterranean city of Malaga, to spend the day there and in the late afternoon we would meet Ula in Ronda, a beautiful village in the middle of Andalusia. Both very different destinations, and not less interesting! So, definitely look forward to the next blog post!

Voor de volgende dag was de weersvoorspelling zowat overal in de omgeving wat minder (regen!) en we zouden van Ula nog te horen krijgen waar exact in de regio we haar zouden oppikken.

Uiteindelijk werd de dagplanning als volgt voorzien: in de ochtend vertrek naar de Mediterraanse stad Malaga, om daar de middag te spenderen, en in de late namiddag zouden we Ula ontmoeten in Ronda, een prachtig dorp in ten midden van Andalucië. Beiden zeer verschillende bestemmingen, en daarom niet minder boeiend! Zeker uitkijken dus, naar de volgende blogpost!

BIG TRIP (1) 664P.S.: this bull you see everywhere on the roads in Spain. Thesy have become a kind of culture icons. They were announcements of an Spanish brandy company (Osborne) and they have been in our roads for around 50 years. I looked this information up…

P.S.: deze stieren zie je overal langs de wegen in Spanje. Ze zijn een soort van cultureel icoon geworden. Ze waren oorspronkelijk advertentieborden van een Spaanse sherry fabriek (Osborne) en staan naar het schijnt al meer dan 50 jaar langs de wegen. Kun je nagaan, via Google ofzo. 

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

Andalucía Trip – Day 3&4: Cádiz & Jerez

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 3: CÁDIZ

Oh boy, it felt so good to sleep after 2 days of diehard-citytripping in Córdoba and Sevilla (for more blog-feed about these 2 cities, check the older blogposts). Fortunately we could sleep “long” today because the bus wouldn’t leave before 11AM to our next destination: Cádiz.

Jeetje, wat deed dat slapen goed na 2 dagen stevig city-trippen in Córdoba en Sevilla (voor meer blog-voer over deze steden, check de oudere blogberichten). Gelukkig konden we vandaag “uitslapen” want de bus vertrok pas om 11 uur richting onze volgende halte: Cádiz.

And even though it was just a short ride: most of us slept like rocks on the bus. At 1PM we arrived in Jerez de la Frontera, where we were staying in a small hostal. From there, we could drive further to Cádiz where the biggest carnaval of Spain took place.

En ook al was het maar eventjes rijden: toch sliep ik weer als een blok op de bus. Om 13 uur ’s middags arriveerden we in Jerez de la Frontera, waar we een hostelletje hadden. Van daaruit zouden we verder rijden naar Cádiz voor het grootste carnaval van Spanje.

CARTEL DEL CARNAVAL DE CADIZ 2013

The weather was a less nice than in Sevilla, but you could see right away that Jerez was a very cosy and charming village with character. Even the hostal was very authentic Spanish and I really liked it!

Het weer was iets minder mooi dan in Sevilla, maar je kon meteen al zien dat Jerez heel gezellig en charmant van karakter was. Ook het hotelletje was heel authentiek Spaans van opbouw en dat vond ik super!

Andalucía 1032And because the rooms were rather small, I slept with only 2 other girls: Ula and Marisol.

Omdat de kamers maar klein waren, sliep ik vannacht met z’n 3: ik, Ula en Marisol.

Andalucía 1030 Ula

As soon as we got ‘free time’ to lunch in Jerez, me and Ula went to search for a good tapabar. Jerez de la Frontera is known for its sherry, and for that reason there are a lot of good bodegas and cosy tapabars.

Zogauw als we vrije tijd hadden om te lunchen in Jerez, ging ik met Ula op zoek naar een tapasbar. Jerez de la Frontera is gekend voor zijn sherry, en er zijn dan ook heel veel bodega’s en gezellige tapasbars.

DSC_0139I think we chose one of the better tapabars, because my travel guide says it’s a top choice! Unfortunately we ordered the wrong tapa: Ula made me believe that “riñones” were beans, but beans are “frijoles” and so we ended up with the ‘real inside body-parts’ of animals, and so we had a bad culinary experience. Fortunately we could really laugh with it and it caused a lot of jokes afterwards…

We kozen er weer zowat de beste tapasbar uit, denk ik. Want volgens mijn reisgids was dit een topkeuze! Helaas bestelden we de verkeerde tapa: Ula maakte me wijs dat “riñones” bonen waren, maar bonen zijn “frijoles” en dus eindigden we met een lever/ingewand-achtig iets als tapa en dat was het mindere gedeelte van onze culinaire ervaring. Gelukkig konden we er goed om lachen en veroorzaakte het incident heel wat moppen, waarom we nu nog lachen…

DSC_0717Around 3PM we returned to the hostal to get dressed for thé night of our lives: Carnaval in Cádiz. I didn’t buy a costum or anything, and decided to make a sort of color combination: and because I have a lot of pink clothes, I took all my pink things on. I turned out to be a cowgirl and for once I wore a lot of make-up in a very different way that I’m used to, and hupsa: my carnaval-figure was born!

Om 15 uur keerden we terug naar het hostel om ons tiptop klaar te maken voor dé nacht van ons leven: Carnaval in Cádiz. Ik had niet echt een kostuum gekocht ofzo, en besloot in Gandia om een soort van kleurencombinatie te maken: en omdat ik veel knalroze kleren had, nam ik dus alles roze mee. Ik werd ingewijd als cowgirl en deed voor één keer eens superveel make-up aan op een andere manier dan normaal, en hupsa: mijn carnaval-personage was geslaagd!

Andalucía 1040Around 4PM we left with a full bus of weird figures towards Cádiz, and there we should meet a lot of other crazy people.

Om 16 uur vertrokken we met een bus vol rare figuren richting Cádiz, en daar zouden superveel andere gekkerds rondlopen.

DSC_0198Warming up… 

Around 5PM we arrived in Cádiz and it became pretty clear soon that this would be CRAZY. But before the party began: first another Erasmus-citytour (in costumes). Funny!

Omstreeks 17 uur kwamen we toe in Cádiz en het werd al snel duidelijk dat dit een gekte van jewelste werd. Maar voor het feesten begon: eerst nog een Erasmus-stadstour (in kostuum). Grappig!

DSC_0173We did some sightseeing around the citywalls and to my surprise Cádiz was a really nice city. I didn’t bring my camera because it would be quite dangerous and annoying to party with this expensive thing around. But fortunately Ula brought hers and so I got these pictures of her later…

We deden wat sightseeing langs de stadsmuren en tot mijn verwondering was Cádiz echt nog wel een heel mooi stadje. Ik had mijn camera niet meegebracht omdat het nogal gevaarlijk ambetant was om feestend rond te lopen met dat duur ding. Maar gelukkig had Ula de hare wel bij en dus heb ik wat foto’s van haar “geleend” achteraf…

DSC_0297 DSC_0307We enjoyed sunset on the beach with some booze and I felt like I was in the middle of the hippie-era, with everybody being dressed so silly and chilling on this beach.

We genoten van zonsondergang op het strand met wat flessen drank en ik waande me plots in een hippie-tijdperk, nu iedereen zo verkleed op het strand zat te chillen.

DSC_0497I has never seen so many crazy people in one spot and enjoyed my environment in all silence.

Ik had nog nooit zoveel gekte bij mekaar gezien en genoot in alle stilte van mijn omgeving. DSC_0322

DSC_0466After the beach (after sunset), the real party could start… Everybody got loose, and we lost each other quite fast because we were with too many of us.

Daarna begon het feest pas (tegen dat het echt donker werd). Iedereen ging uit zijn dak, en we raakten mekaar al veel te snel kwijt omdat we met een te grote groep waren.

DSC_0518We “had to” party until 3AM because there was only one bus back to our hostel in Jerez and we had a time planned to see each other back on a meeting point. In other words: from 5PM until 3AM walking around and party… Can count!

We zouden tot 3 uur ’s nachts “moeten” feesten want pas dan was er afgesproken aan het meeting point in de stad, om de bus terug te nemen naar ons hostel in Jerez de la Frontera met zijn alle. Met andere woorden: van 17 uur ’s avonds tot 3 uur ’s nachts rondlopen / feesten… Kan tellen!

Fortunately there wasa a lot of atmosphere, and I really laughed a lot and had fun. As well with as without alcohol: I was a zombie anyway after this night! That I knew!

Gelukkig was er superveel sfeer, en heb ik heel goed gelachen en me geamuseerd. Zowel met als zonder alcohol: ik was hoe dan ook een wrak na dit nachtje! Dat wist ik nu al!

We took a lot of pictures with strangers that we liked because of their costumes and everybody had fun with everybody. Speaking Spanish even goes better when there is less pressure going along with it, doesn’t it?! 😉

We namen foto’s met vreemde mensen die we leuk vonden omwille van hun kostuum en iedereen sprak met iedereen. Spaans spreken gaat ook zoveel makkelijker als de stemming wat losser is, nietwaar?! 😉

DSC_0612 DSC_0667On the plaza near the cathedral I almost had to cry of eufory! Something so amazing I had never seen before. This was nothing compared to Queensday in Holland…

Op het plein bij de kathedraal moest ik bijna huilen van euforie! Zoiets overweldigends had ik nog nooit eerder gezien. Dit was niets vergeleken met Konniginnedag in Nederland…

DSC_0630We tried to find a way between the mass and stood up on a few stairs higher than the crowds. In the middle of it and all crazy arround us. Bottles of alcohol everywhere and in all kinds: plastic, glas, open, closed, on the floor, in the air, in the hand, in the mouth, intact, broken, … You cannot imagine yourself!

We baanden ons een weg tussen de massa en stonden op een paar treden hoger dan de massa. Er middenin en overal gekte rondom ons. Flessen dranken overal en in alle vormen: plastiek, glas, open, gesloten, op de grond, in de lucht, in de hand, in de mond, intact, kapot, … Je kunt het je niet voorstellen!

DSC_0649Because we were standing a little bit higher we had an amazing view over the crowds: they were all dressed, these party-people. Just to say INSANE! That’s the most correct word I can find for this.

Doordat we wat hoger stonden hadden we een onvergetelijk zicht op de massa: allemaal waren ze verkleed, die feestvierders. Gewoonweg WAANZINNIG! Dat is het meest gepaste woord dat ik ervoor kan vinden.

After that we had to find ourselves a way out of this and we when we finally managed, we walked through some smaller streets – that by now smelled like pipi. It was just hard to find a toilet in this mass because most of the bars were closed inside and only sold some basics foods and drinks from the outside via the window. That’s how busy it was!

Daarna zochten we ons weer een weg uit de menigte en slenterden we wat door de smalle straatjes – die inmiddels stonken naar straatplassers. Het was gewoon heel moeilijk om een toilet te vinden in deze drukte want de meeste bars hadden hun keet gewoon gesloten en verkochten alleen iets via hun raam! Zo druk was het!

DSC_0554 I AM FREE…

But it was awesome! And after a few hours walking, we returned to the beach to sit there, eat and drink something, make some pictures…

Maar het was fantastisch! En na enkele uren liepen we terug richting het strand om daar maar wat te gaan zitten, met een pak chips en wat Fanta.

DSC_0678And… Got wasted… DSC_0686After that, we had to get into action again to look for Plaza de San Antoni, where we had the meeting point with Erasmus. Of course we found nobody there because it was too busy. Way to busy! The only solution was: enjoy it and be crazy yourself. And that’s what we did!

Daarna moesten we weer in actie schieten om op zoek te gaan naar Plaza de San Antoni, waar we ons meetingpoint hadden met de rest van Erasmus. Natuurlijk vonden we daar haast niemand omdat het gewoon te druk was. Veel te druk. En veel te gek. De enige oplossing was: mee druk en gek doen. En dus deden we dat maar!

DSC_0675 Meeting the pope. Ontmoeting met de Paus.

Eventually we found the other Erasmus students back, and enjoyed the concert on the big plaza. And it was just after midnight when the concert ended.

I wasn’t tired but, you know, at a certain moment enough is enough. But still the whole group went, how else could it be, to a disco. Every night there was this going out! Pff.. Once we reached the disco, I was knocked out. They wouldn’t get me dancing nor drinking above all this Carnaval things. And so I went outside and sat, before the entrance. And we talked with some students until it was finally 3AM. Time to walk to the bus and go ‘home’.

I had no idea how long the busdrive took or anything else, because I felt asleep so deep. I walked as a death man to my hotelroom and felt in an even deeper sleep over there (around 5.30AM at night / in the morning), and at 10AM we would have to wake up…

Wat a wild and crazy night!

Uiteindelijk vonden we de groep Erasmus toch wel terug, en genoten we nog een beetje van een concert op het grote stadsplein. En het was nog maar middernacht toen het concert eindigde.

Ik was niet moe, maar weet je: op een bepaald moment is het wel genoeg geweest. Toch ging de hele groep, hoe kon het ook anders, weer naar een discotheek. Elke avond was er wel wat uitgaansleven! Pff.. Eens we de discotheek bereikt hadden, was mijn pijp wel uit. Ik zou echt niet meer nog eens gaan dansen en drinken bovenop dit Carnaval gedoe. En dus ging ik buiten zitten, voor de ingang. En ik praatte wat met wat studenten tot het eindelijk 3 uur werd. Tijd om naar de bus te wandelen.

Ik heb geen idee hoe lang de busrit heeft geduurd of weet ik veel wat, ik ben in slaap gevallen en al slaapwandelend naar mijn hotelkamer teruggekeerd. Vervolgens in een nog diepere slaap gevallen (moet rond 5.30 uur ’s nachts / ’s morgens) geweest zijn dat we daar toekwamen, en om 10 uur zouden we weer opstaan…

Wat een wilde nacht! 

DSC_0693

 

Day 4: JEREZ DE LA FRONTERA

Sunday was the last day of our trip. We woke up at 10PM, because the check-out was at 11.30AM. We had free choice to go for breakfast / lunch until 2PM. So I went to discover Jerez a little bit with Ula, and we saw a small part of the town.

Zondag was de laatste dag van onze trip. We stonden om 10 uur op, omdat de check-out om 11.30 uur was. We hadden vrije keuze om te gaan ontbijten / lunchen tot 14 uur. Ik trok er met Ula weer op uit, en we zagen dan toch ook nog een klein stukje van Jerez.

Andalucía 1029We ate French fries with saté and salad for breakfast: no tapas for now but some strong meal to wake up! And we drunk a strong coffe afterwards, and we went to eat some sweet in a bakery. Now we could conquer the world again! 🙂

We aten als ontbijt frietjes met saté en salade: even geen tapas maar stevig voer om wakker te worden! En dronken vervolgens nog een sterke koffie, en vervolgens gingen we nog een bakkerij binnen voor wat zoets. Nu konden we er weer tegenaan! 🙂

Andalucía 1050Jerez was the more sophisticated place in this region. You could see older people walking around, the better restaurants and bars proofed it. Everything seemed more expensive, the shops and so on. But it rained unfortunately and so we wouldn’t make a lot of pictures.

Jerez was wat sjieker dan de andere plekjes in de buurt hier. Je kon zien dat er oudere mensen rondliepen, dat de restaurantjes wat deftiger waren en de bars een beetje beter. Het toonde ook wat duurder, de winkels enzo. Maar het regende helaas en dus zijn er niet zoveel foto’s getrokken hier.

DSC_0143Ideal to sit 9 hours or longer on the bus, and sleep the whole way!

We left for home – to Gandia – around 3PM and our route went more or less like this: Jerez de la Frontera – Granada – Murcia – Alicante – Gandia. We drove back via the Sierra Nevada (beautiful landscapes but also cold temperatures there). In this case you could go skiing if you want! And around midnight we got home in Gandia.

When I arrived I unpacked my bag, checked my email and went to bed around 2AM. That made the end of this wonderful and super intensive Andalucía-trip. And as they say: ALL GOOD THINGS COME TO AN END.

Ideaal om 9 uur lang op de bus te zitten, en de hele weg te slapen dus!

We vertrokken immers terug naar huis – naar Gandia – omstreeks 15 uur en onze route was min of meer: Jerez de la Frontera – Granada – Murcia – Alicante – Gandia. We reden via de Sierra Nevada (wat mooie landschappen maar ook heel koude temperaturen met zich meebracht). In dit gebied kan je namelijk gaan skiën! En rond middernacht kwamen we aan in Gandia.

Toen ik thuiskwam laadde ik mijn valiesje nog uit, checkte ik snel de laptop en ging dan naar bed rond 2 uur. Daarmee kwam een einde aan deze prachtige en intensieve Andalucía-trip. En zoals ze dat zeggen: ALL GOOD THINGS COME TO AN END. 

young-wild-and-free-47hcw8o9v-339006-475-316_large

we are young we run free copy

 

From Julie… With Love… ❤

 

Andalucía Trip – Day 1: Córdoba

The highly anticipated sequel: 14/02/13 – 17/02/13

Day 1: CÓRDOBA

This morning I had to wake up around 4AM, and at 5.30AM I walked to school, where the bus would leave for the most southern part of Spain: Andalucía. Around 1PM we arrived in Córdoba, so it was a long ride. On the way I had the chance to sleep very long, so I was able to build up some energy reserves for this promising trip. The view over Córdoba was immediately wonderful. We walked over an old brigde that connects the ancient and modern part of the city with each other, along the Guadalquivir river.

Vanochtend moest ik om 4 uur opstaan, en om 5.30u vertrok ik naar school waar de bus om 6 uur zou vertrekken richting het zuidelijkste gebied van Spanje: Andalucía. Rond 13u arriveerden we in Córdoba, het was dus een lange rit. Onderweg kon ik dus goed bijslapen, en wat energiereserves opbouwen voor deze veelbelovende reis. Het uitzicht over Córdoba was meteen heel prachtig. We wandelden over de imposante brug over de rivier Guadalquivir: die loopt dwars door de stad.

Andalucía 009It took a while before we got to the youth hostal because of the typical Spanish (read: tranquila!) organisation, but once there I must admit the location was excellent. One block away from all the important tourist attractions! I shared the room with Katy, Ula and Marisol (a girl from Peru).

Het was even zoeken naar de jeugdherberg wegens een nogal typisch Spaans (lees: nonchalante) organisatie, maar eens aangekomen moet ik zeggen dat de locatie super was. Om de hoek van alle belangrijke bezienswaardigheden! Ik deelde de kamer met Katy, Ula en Marisol (een Peruaans meisje).

Andalucía 025First we visited the Mezquita, the top attraction / highlight of Córdoba, and probably the image everybody will recognise directly from the travel guides and photo-albums of people that have been here before.

We bezochten als eerste de Mezquita, meteen de topattractie van Córdoba, en waarschijnlijk het plaatje dat je meteen herkent uit de reisgidsen en foto-albums van mensen die hier eerder waren.

Andalucía 105It’s a very special church / mosque / synagogue, because yes, as you can read: almost every religion has once conquered this building. That caused that a lot of historical aspects and religious details are very varied in this building. And that leads to a very special, unusual experience of course.

Een heel bijzondere kerk/moskee/synagoge, want ja, zoals je leest: zowat alle verschillende religies hebben dit gebouw in een of andere eeuw wel eens veroverd. Dat heeft tot gevolg dat er verschillende historische aspecten met verschillende religieuze details zijn afgewerkt. En dat leidt dan weer tot een heel bijzondere, ongewone ervaring.

Andalucía 068 Andalucía 031There are not enough words to explain what this place does with you. But those who take time to capture this building, will recognise the feeling. I was photographing like crazy of course, when I suddenly thought: “Hey Julie, what the hell are you doing here? Take some time, sit down and talk to God now you are so close to him. Of at least try…” And the next moment I looked up, saw this amazing dome… And while I admired all this beauty, heaven suddenly felt a little bit closer to earth…

Er zijn maar weinig woorden voor om te beschrijven wat deze plek met je doet. Wie eventjes de tijd neemt om het overweldigende gebouw in zich op te nemen, zal dat gevoel wel herkennen. Ik was natuurlijk als een gek aan het fotograferen, en plots dacht ik: “Maar Julie toch, wat zit je hier nu als een kip zonder kop te doen? Neem eens wat tijd, ga eens wat zitten voor het altaar. Spreek eens tot God, of probeer het op zijn minst.” En toen keek ik naar boven, zag ik de prachtige koepel… En terwijl ik al dat moois bewonderde, voelde de hemel plots een beetje dichterbij de aarde….

Andalucía 154Next we continued our tour with Erasmus for a guided city walking tour that showed us the most beautiful (or no, the most touristic) spots in the city.

We vervolgden met de hele Erasmus-bende onze tour met een begeleide stadswandeling die ons in korte tijd een goed overzicht gaf van de mooiste (of nee, meest toeristische) plekjes in de stad.

Andalucía 039 Andalucía 209DSC_0169

Andalucía 027While I was walking it became pretty clear soon that I really loved this city! I regret that I could’t come here on Erasmus, but on the other hand I heard that the temperatures here can be above 40°C in summer, and by now I’m just in love with Gandia, so… “No pasa nada!” And I am thankful that I could visit Córdoba anyway.

Tijdens het wandelen werd al snel duidelijk dat deze stad echt wel mijn ding was! Ik had dan ook even spijt dat ik toch niet hier op Erasmus was gekomen, maar de temperaturen kunnen hier in de zomer oplopen tot over de 40°C, en bovendien ben ik stapelgek op Gandia inmiddels, dus… “No pasa nada!” En ik ben dankbaar dat ik Córdoba dan toch ook eens te zien heb gekregen.

DSC_0175After our intensive walking tour we had “free time” (or was this whole trip already free time?). And Ula and I used the time to discover the city some more.

Na onze fikse wandeling hadden we “vrije tijd” (of was deze hele trip al geen vrije tijd?). En van die gelegenheid maakte ik met Ula gebruik om er verder op uit te trekken.

Andalucía 051Next we went to visit the Alcazar, another important monument, and to my suprise I even liked it more than the Mezquita. We decided to make an instant photoshoot here and admired the view over the city.

We trokken richting het Alcazar, een ander heel beroemd monument in de stad, en tot mijn verbazing vond ik dit zelfs nog mooier en straffer dan de Mezquita. We besloten eventjes om een instant-photoshoot te doen en bewonderde het uitzicht over de stad.

Andalucía 344 Andalucía 294 DSC_0294Next we got lost by purpose in the smaller and more silent streets, until we got so hungry that we had to go to eat.

Vervolgens lieten we onszelf even verdwalen in de smallere straatjes, tot we zo’n grote honger kregen dat we wel moesten gaan eten.

Andalucía 406 Andalucía 414We stopped at a tapasbar where we encounted thé tapa of all tapas: it won a price (officially awarded sign on the wall)! So we sat there enjoying all the good things in life, letting our legs and feet rest a little bit.

We stopten in een tapasbar waar we toch wel stuitten om dé tapa die dé prijs van dé tapas gewonnen had zeker (officieel erkend embleem en al op de muur). Dus zaten wij lekker te genieten van al dat goeds en konden onze beentjes en voetjes ook eventjes uitrusten en bekomen.

DSC_0331(SALUD! My dear blog followers… 🙂 )

After that (by now it was 8PM) we went back to the youth hostal to change clothes because we were supposed to go to the next group meeting and go to watch a flamenco show. It was a nice show that brought a lot of atmosphere and the typical dance is just indispensable on an Andalucía-trip, but I found that the flamencoshow that I saw a few years ago in Madrid was way better. Fortunately the Sangria was alright and it became a very pleasant night after all.

Daarna (inmiddels ongeveer 20u) gingen we richting hostel om ons om te kleden want er wachtte ons een volgende groepsbijeenkomst om naar een flamencoshow te gaan kijken. Het was een leuke show die heel wat sfeer schepte en de typische dans is gewoonweg onmisbaar in een Andalucía-trip, maar ik vond de flamencoshow die ik enkele jaren geleden in Madrid had gezien, duizend keer beter. Gelukkig was de Sangria er wel oké en werd het toch nog een heel plezierige avond.

Andalucía 416 Andalucía 442Around 11PM we went to dinner with some Erasmus friends, and after that the going out would take place. But I decided to walk back to the hostal with a few people because I was quite exhausted after a day like this!

Omstreeks 23 uur gingen we avondeten met enkele Erasmus-vrienden, en daarna zou het uitgaansmoment plaatsvinden. Ik besloot om met een paar mensen terug naar het hostel te keren, want mijn pijp was uit. Een vruchtbare dag, noemen ze dat!

 NEXT: Andalucía Trip – Day 2: Sevilla 

Tranquila! Andalucía – The “Sneak Peek”

Dear blog readers, Lieve blog lezers,

I have to disappoint you… Ik moet jullie teleurstellen…

I did not have the time yet to write out my wonderful Andalucian Adventure, and very soon one of my best friends will arrive in Valencia to visit me. She will be staying for 4 nights, of which we spend 2 nights in Gandia at my place, and 2 nights in Valencia in a hotel. We will definately have some quality time together, and I will be able to write more stories… To be obviously published later…

Ik heb nog geen tijd gehad om mijn wondermooie Andalusische Avontuur uit te schrijven, en heel binnenkort komt één van mijn beste vriendinnen aan in Valencia om me een bezoekje te brengen. Ze zal 4 nachten blijven, waarvan we 2 nachten in Gandia bij mij thuis spenderen, en 2 nachten in Valencia in een hotelletje. We zullen vast en zeker heel wat kwalitatieve momenten beleven, en ik zal nog méér verhalen kunnen schrijven… Die weliswaar met vertraging gepubliceerd zullen worden…

I thank you for you understanding, and I hope that you are looking forward to the next post!

Bedankt voor jullie begrip, en ik hoop dat jullie blijven uitkijken naar de volgende post!

As we say here in Spain: TRANQUILA!!!!

Just a few pictures as a “sneak peek” of the trip:

Andalucía - CordobaCordoba – Mezquita

Andalucía - Cordoba

Andalucía - MeMe in the Alcazar of Cordoba, enjoying an unforgettable view!

Andalucía -UlaUla, my friend, doing the “Hi Adam, I’m Eva”-Act… 😉 Enjoying the “naranjas”

Andalucía - FlamencoEnjoying a Flamenco show at night!

Crazy pink costume for ???And if you wonder why I’m sitting on a Southern Spanish beach, dressed up crazy in pink and so happy without smoking some drugs (!)… Than please, be prepared because YOU AIN’T SEEN (read) NOTHING YET!!!!!! 😉 😉 😉

En als je je afvraagt waarom ik op dit Zuid-Spaanse strand zit, helemaal uitgedost in roze kledij – zonder het roken van hallucinante middelen (!)… Dan alsjeblieft, wees voorbereid op de volgende post want JE HEBT NOG NIETS GEZIEN (gelezen)!!!!!! Hahahaha 😉 😉 😉

Tot de volgende! Hasta Luego!

From Julie with Love