portugal study abroad

THE BIG TRIP – Day 6: Albufeira

TRAVELOGUE – Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira

The beginning of a new day, the beginning of a new adventure, the beginning of a new country: PORTUGAL! It was Tuesday and we continued our journey: we would drive from Algeciras to Albufeira, via Sevilla, Huelva and Faro. A big trip for our driver, Christophe, and an excellent opportunity for us, the passengers, to sleep …

Het begin van een nieuwe dag, het begin van een nieuw avontuur, het begin van een nieuw land: PORTUGAL! Het was dinsdag en onze reis werd stevig verdergezet: we zouden van Algeciras richting Albufeira rijden, langs Sevilla, Huelva en Faro. Een stevige trip voor onze chauffeur van dienst, Christophe, en de uitgewezen kans voor ons, de passagiers, om even wat bij te slapen…

BIG TRIP (2) 239

Somewhere near Seville we took time for our picnic. We also drank a cup of coffee to wake us up.

Ergens in de buurt van Sevilla namen we tijd voor onze picknick. We dronken ook een opkikkerend tasje koffie.

BIG TRIP (2) 250And not much later, we were suddenly stopped by the Guardia Civil, totally not knowing why. We thought they would do a luggage check and that we had to unload all our luggage but that was not the case: apparently we had driven too fast! Oops! We drove 102 km per hour where you could only drive 80 km per hour, and unfortunately the excuse of “yes, but we are students” did not help here. Fortunately, the Guardia Civil could (more or less) laugh with it, and we only had to pay € 50. That is € 10 per person, so quite alright … And so we continued driving, slower this time!

En niet zoveel later werden we plots tegengehouden door de Guardia Civil, totaal onwetend waarom. We dachten dat ze een controle zouden doen en dat we al onze bagage moesten uitladen, maar dat was niet het geval: blijkbaar hadden we te snel gereden! Oeps! We reden 102 km per uur waar men 80 km per uur mocht rijden, en helaas hielp het excuus van “ja, maar wij zijn studenten” hier niet. De Guardia Civil kon er gelukkig wel (min of meer) om lachen, en met €50 kwamen we er nog goed vanaf. Dat is €10 per persoon, dus daar gingen we niet van dood… Verder rijden dus maar, en vanaf nu wat langzamer!!

BIG TRIP (2) 240

When we crossed the border Spain-Portugal, we were all so euphoric that we had not noticed that we had to get ourselves a kind of road license, and when we did noticed, it was already too late: we saw cameras all over the roads who register your license plate for the tolls. As a result we had an incredible amount of fear that afterwards we would get a serious penalty and exactly that, we wanted to avoid after the previous incident. But after informing ourselves at the tourist office, we were told: because we had a foreign license (French), the Portuguese government would not do that. Let’s hope for the best!

Toen we de grens Spanje-Portugal overstaken, waren we allemaal zo euforisch dat we het niet doorhadden dat we ergens een soort wegenkaart moesten gaan halen, en dat merkte we op door onderweg vervolgens superveel camera-flitsers te zien die je wagen signaleren en zo via je nummerplaat de tolgelden registreren. Daardoor hadden we ongelooflijk veel schrik dat we achteraf een serieuze boete zouden krijgen, en dat wilden we na het voorgaande incident wel echt vermijden. Maar na even te informeren bij de toeristische dienst, werden we gerustgesteld: doordat we een buitenlandse nummerplaat hadden (Franse), zou de Portugese overheid dat niet doen. Op hoop van zegen dan maar!

BIG TRIP (2) 255

Anyway … Around 2:30PM we arrived in Albufeira, a popular beach resort area for the mass tourism. It had been a hell of a ride, and we were all ready for a quiet day at the beach here. We also had won an hour, because the clock is exactly one hour earlier in Portugal than in Spain. Awesome, right?!

Enfin… Omstreeks 14.30u arriveerden we in Albufeira, een populaire badplaats bij het massatoerisme. Het was een helse rit geweest, en we waren allemaal klaar voor een rustigere dag aan het strand hier. We hadden ook een uurtje gewonnen, want de klok staat in Portugal exact 1 uur vroeger dan in Spanje. Heerlijk, toch!

BIG TRIP (2) 263

We checked in into our apartment, we – believe it or not believe it – only paid € 35 for all of us this time. Again thanks to the low season. About the price we could not complain, though it was a bit old-fashion and there hung a terrible smell of mouse exterminator, and the bed linen was so clammy that we’d better not sleep in it. But … we had a beautiful view, a terrace and a swimming pool available. All in all satisfied customers so!

We checkten in in ons appartement, dat we – geloof het of geloof het niet – dit keer amper €35 voor ons allen betaalden. Alweer dankzij het laagseizoen. Voor de prijs mochten we zeker niet klagen, al was het wel wat oubollig en hing er een vreselijke geur van muizen-verdelger, én het bedlinnen was zo klammig dat we er beter niet op zouden slapen. Maar… we hadden een fraai uitzicht, een terras en een zwembad ter beschikking. Al bij al tevreden klanten dus!

BIG TRIP (2) 269

The weather was lovely today, and I quickly put my pink dress on: “La vie en Rose” was the motto for today! 😉 And like that, we all went out in our beach outfits, towards… the beach.

Het weer was ook heerlijk vandaag, en ik trok snel mijn roze jurk aan: “La vie en Rose” was het motto voor vandaag! J En vervolgens trokken we erop uit, richting strand.

BIGtrip_04-02 1315

The short walk did us all good to stretch the legs and the views were beautiful again!

Het korte wandelingetje deed ons allen goed om de benen even te strekken, en de uitzichten waren wederom prachtig!

BIG TRIP (2) 288

On the beach we made a lot of fun and we decided spontaneously to take some crazy photos. This was the ideal location for a BIG TRIP – portfolio!

Op het strand maakten we heel wat lol en besloten we spontaan om wat gekke foto’s te nemen. Dit was dé ideale locatie voor een BIG TRIP – portfolio!

This slideshow requires JavaScript.

Ula then came up with the great idea to make a “jumping picture”, in which the camera makes shots very quickly – the one after the other, through automatic control. So it registers the whole jumping process and you can choose which photo you like the most, or where everyone jumped the highest. This is the result:

Ula kwam vervolgens met het fantastische idee om een “jumping picture” te maken, waarbij de camera heel vlug achter mekaar, via automatische bediening heel veel foto’s maakt. Zo registreert die het hele spring-proces en kies je die foto waar ieders sprong het hoogst is. Dit is het resultaat ervan:

BIGtrip_04-02 1434

And although we had actually planned a “beach day”, after an hour or so we finished that part of the day.

En hoewel we eigenlijk een “beach day” hadden ingepland, waren we na een uurtje toch weer klaar met het strand.

BIGtrip_04-02 1466

We pit the sand off our shoes, and headed towards the touristic center of Albufeira …

We klopten het zand van onze schoenen, en trokken het toeristische centrum van Albufeira in…

BIG TRIP (2) 377

We walked around, bought post cards, souvenirs and sunglasses.

We wandelden wat rond, kochten postkaartjes, souvenirs en zonnebrillen.

BIGtrip_04-02 1472

And we made some funny and crazy shots.

En we maakten wat lol, en gekke kiekjes.

BIGtrip_04-02 1475

And because it was a real holiday-day today, it was time for an ice cream. Enjoy!

En omdat het vandaag een échte vakantie-dag was, was het tijd voor een ijsje. Genieten!

BIG TRIP (2) 391

We then decided to walk to the supermarket to do kind of a BBQ tonight. Although it was not really a BBQ, because we had to bake the meat in the pan, but you know: salads, bread, meats, … We had the perfect apartment for it!

We besloten om vervolgens naar de supermarkt te wandelen om vanavond een geïmproviseerde BBQ te doen. Weliswaar zonder BBQ, en het vlees gewoon gebakken in de pan, maar je weet wel: slaatjes, brood, vleesjes, … We hadden er het perfecte appartementje voor!

BIGtrip_04-02 1477

I had regret wearing my slippers at that time because our beach day again ended in a lot of walking and carrying groceries.

Ik had op dat moment al dikke spijt van mijn slippers aan te hebben gedaan, want onze stranddag eindigde wederom in heel wat gestap en gesleur met etenswaren.BIG TRIP (2) 403

Along the way a waiter called me: “This girl is on fire …” Yeah, that song describes indeed well how I felt today … Apparently I shined that out! 😉

Onderweg riep een ober me nog toe: “This girl is on fire…” Tsjah, dat liedje beschreef inderdaad wel goed hoe ik me vandaag voelde… Blijkbaar straalde ik dat ook uit! 😉

Again this became such a great day, and the evening was definitely as much fun as the day! It was a cozy and super relaxed evening in our apartment!

Het was dus weeral een superleuke dag geworden, en de avond was zeker even leuk als de dag! Het werd een rustige, gezellige en supergrappige avond in ons appartementje!

BIG TRIP (2) 271

We ate our BBQ and toasted to our successful journey so far …

We aten onze BBQ en toosten op onze tot dusver geslaagde rondreis…

BIG TRIP (2) 410

And we decided to see the movie BAMBI because we – in some stupid way – were wondering how that movie actually ended! You know, everybody knows that wonderful beginning with those lovely creatures and historic phrase: “Wake up, Wake up, there’s a new prince born”. So, we viewed it to expand “our general knowledge”!

En we besloten om de film BAMBI te zien, omdat we ons – om de één of andere onnozele manier – afvroegen hoe die nu eigenlijk eindigde?! Je weet wel, iedereen kent dat prachtige begin met die lieve beestjes en dat historische zinnetje: “Opstaan, Opstaan, er is een nieuwe prins geboren!”. Dus, wij bekeken het als ‘onze algemene kennis’ even verruimen!

BIG TRIP (2) 413

We watched the movie Bambi in the original version, in English. Very funny to see how the audiovisual techniques in the meantime have been developed!

We bekeken de Bambi-film trouwens in originele versie, in het Engels. Heel grappig om te zien hoe de audiovisuele technieken er ondertussen zijn op vooruit gegaan!

bambi

And that was the end of our super-successful and relaxing day in Albufeira. The next morning we had to wake up early, because the trip would be continued to the capital of Portugal: LISBON! So be alert for the next post … 😉

En dat was meteen het einde van onze super-geslaagde en ontspannende dag in Albufeira. De volgende ochtend moesten we vroeg uit de veren, want de trip zou vervolgd worden richting de hoofdstad van Portugal: LISSABON! Allen dus alert voor de volgende post… 😉

Travelogue structure / Reisverhaal structuur:

 • Blogpost 1: Introduction
 • Blogpost 2: Day 1 (28/3/13) – Altea
 • Blogpost 3: Day 1 (28/3/13) – Benidorm
 • Blogpost 4: Day 2 (29/3/13) – Alicante
 • Blogpost 5: Day 3 (30/3/13) – Granada
 • Blogpost 6: Day 4 (31/3/13) – Malaga
 • Blogpost 7: Day 4 (31/3/13) – Ronda
 • Blogpost 8: Day 5 (01/4/13) – Gibraltar
 • Blogpost 9: Day 6 (02/4/13) – Albufeira ==> you are now reading this blogpost!
 • Blogpost 10: Day 7 (03/4/13) – Lisbon
 • Blogpost 11: Day 8 (04/4/13) – Sintra & Lissabon
 • Blogpost 12: Day 9 (05/4/13) – Fatima & Porto
 • Blogpost 13: Day 10 (06/4/13) – Porto & Braga

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.