Spain study abroad

Trust me, I’m a “Traveller” – Barcelona (Pt. 2)

^^Better late than never: the continuation of the Barcelona Adventure with Ula….^^

CRAZY CHRONICLES ABOUT 3 NIGHTS in BARCELONA!

Highlights:

 • Discovering Gaudi’s world of Art
 • Couchsurfing with Polish Erasmus students
 • Experiencing sunset on the Pedrera rooftop
 • Eating tapas in an underground bar
 • Hitchhiking from Barcelona to Valencia

Day 3 // Dag 3

Of course we forget to put our alarms after the first 2 busy days! But fortunately at 8AM we opened our eyes and at 09.30AM we were ready and steady with croissant and coffee at… Tifanny’s. For? BREAKFAST AT TIFANNY’s of course!!! The people looked quite weird to us, on this quite fancy street but anyway… We did it!

Natuurlijk vergaten we na 2 bewogen dagen de wekker te zetten! Maar om 8 uur openden we gelukkig onze oogjes en om 9.30 uur stonden we paraat met croissant en koffie bij… Tifanny’s. Voor? BREAKFAST AT TIFANNY’s natuurlijk!!! De mensen keken maar raar om naar ons op de nogal sjieke Passeig de Gracia. Maar ach wat… We did it!

Barca 1060

Next we visited the cathedral, this time from the inside. And afterwards we headed towards the Picasso museum, but there was such a long line that we decided to skip it. And so we walked further to the port, where we took a lot of photos…

Vervolgens brachten we een bezoekje aan de kathedraal, dit keer de binnenkant. Daarna trokken we richting het Picasso museum, maar daar stond zo’n lange rij dat we het besloten over te slaan. En dus wandelden we verder naar haven. We namen weer heel wat foto’s…

Barca 1015 Barcelona 724 Barcelona 745 Barcelona 747 Barcelona 753

We also walked a bit on Barceloneta, probably the most beach in the environment. And the atmosphere there is NICE!

We wandelden ook even langs Barceloneta, wellicht het beroemdste strand in de omgeving. En het sfeertje is er ook lekker!

Barcelona 788 Barcelona 806

Next we wanted to take the Teleferico, but it was broken! So the morning did not develop like planned and wished, but with the metro we should be able to reach our goal too: Montjuic! We bought a 10-rides card for 2 yesterday, so we could use it right away.

En we wilden vervolgens de Teleferico nemen, maar die was kapot! De ochtend verliep dus niet helemaal zoals gepland en gewenst maar met de metro zouden we ook wel tot ons doel geraken: Montjuic! We hadden gisteren toch een 10-rittenkaart voor 2 gekocht, dus konden we er meteen weer gebruik van maken.

Barcelona 807

From the metro-station Parallel, we took the cable track towards the quite arduous Montjuic. This is the mountain / hill to which Barcelona is bordering. It costed us again €7 to climb up with another Teleferic to the castle, but we reached literrally and figurally the top of Barcelona eventually… What a view over the city!!!

Vanaf het metro-station Parallel, namen we het kabelspoor tot de nogal steile Montjuic. Dit is dé berg/heuvel waartegen Barcelona ligt, zeg maar. Dan kostte het ons nogmaals €7 om tot het kasteel op de berg te geraken met een andere kabellift, maar we bereikten uiteindelijk toch letterlijk en figuurlijk de top van Barcelona… Wat een view over the city!!!

Barcelona 859Barcelona 810 Barcelona 856 Barcelona 874

We enjoyed the terrific views, over as well the city as the beach as the port…

We genoten van geweldige uitzichten, over zowel de stad als het strand als de haven…

Barca 1242 Barca 1267 Barcelona 912 Barcelona 924 Barcelona 928 Barcelona 939

After extremely many pictures, we had to get back down. That part we would do by feet. And because we didn’t have lunch yet, we bought some chips and Fanta for during the hike down. That was a good idea because afterwards it became clear this would be the lunch-replace, because we didn’t have time anymore: too much to see and to do!

We took a metro to the Sagrada Familia once we got down into the city. Today we would give it a try again to see this church. Yesterday the line was too long. Ula went inside eventually but I decided to stay ‘outside’, because I didn’t want to pay €16. I had seen the Sagrada Familia from the inside in 2010 so… When I looked at the pictures from Ula afterwards, I was quite surprised that there was so much newly build already. Therefor, I decided to come back to Barcelona in 5 years or something. Always a reason to visit Barcelona, right? Hihi!

Na weeral extreem veel foto’s, moesten we terug naar beneden. De afdaling zouden we te voet doen. En omdat we nog geen lunch hadden genomen, kochten we wat chips en Fanta voor onderweg. Dat bleek achteraf gezien onze lunch-vervanger te zijn, want tijd hadden we helaas niet meer om te lunchen. Er was veel te veel te doen en te zien!

We namen de metro naar de Sagrada Familia, eens we weer beneden aan de berg waren. Vandaag stond ons poging 2 te wachten om de kathedraal te bezoeken. Gisteren was de rij namelijk veel te lang. Ula isuiteindelijk toch binnengeraakt. Ik besloot om “buiten” te blijven, omdat ik €16 wilde uitsparen. Ik had in 2010 deze beroemde kerk namelijk al eens vanbinnen bezocht. Toen ik achteraf de foto’s zag, was ik wel een beetje verrast want er was superveel bijgebouwd. Daarom besloot ik gelijk ook om binnen 5 jaar ofzo eens terug te komen. Altijd een reden om Barcelona te bezoeken, toch?! Hihi!

Barcelona 994 Barcelona 1011 Barcelona 1016 Barcelona 1022 Barcelona 1023

I was alone for an hour or two, and so I used this time to enjoy myself! Guess I’m a little bit weird, but I can enjoy it so much to be on my own! I bought myself a Mc Flurry and sat down on a bank: watch the details of the Sagrada Familia, look at the people passing by and lick my icecream. So I enjoyed my environment, and blessed myself with this happiness. This appeared to be my “Eat Pray Love” moment! Of which I hope the thirth part (love) is coming?? That food and belief – part I have had by this… 😉

Ik was dus een uurtje of twee helemaal alleen, en maakte van die tijd aardig gebruik om eens goed te genieten! Wat ben ik toch raar, zo kunnen genieten van het alleen zijn! Ik kocht mezelf een Mc Flurry ijsje en ging op bankje zitten: de Sagrada Familia in detail bewonderen, mensjes kijken en ijsje likken. Al lepelend genoot ik dus van mijn uitzicht, en ik prijsde mezelf zo gelukkig. Dit leek wel mijn “Eat Pray Love” momentje! Waarvan hopelijk het derde stuk (love) op komst is?? Dat eten en bidden heb ik bij deze wel gehad!! 😉

eat-pray-love-movie

I felt like the main character in my own movie. The movie of my life! OR my life is just so interesting that it should be filmed… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, … I felt on top of the world!!! I could manage all!

After almost 2 hours (meanwhile 5PM) Ula came back from the Sagrada Familia, and she took over 100 pictures again… Of course! I guess by that time we both had more than 1000 pictures or something.

Ik voelde me echt het hoofdpersonage in mijn eigen film. De film van het leven OF mijn leven is gewoon zo interessant dat het verfilmd zou kunnen worden… Backpacking, Erasmus, couch surfing, hitch hiking, ik voelde me ‘on top of the world’!!! Ik kon de hele wereld wel aan!

Na bijna 2 uur (ondertussen was het 17u) kwam Ula eindelijk terug buiten, en had ze weeral 100 of meer foto’s getrokken… Natuurlijk! Inmiddels hadden we beiden 1000 fotos elks ofzo.

Barcelona 1036 Barcelona 1038

After admiring the Sagrada Familia, we walked further to the “Hospital”. This was a very pretty building close to the big tourist attraction, too.

We wandelen verder naar het ‘Hospital’, vlakbij de Sagrada Familia. Dat was zeer mooi.

Barcelona 1053

Than we looked for Casa Vicenso! One of Gaudi’s wonderful mansions in the city. A little walk further again.

Dan zochten we een einde verderop Casa Vicenso! Één van Gaudi’s prachtige villa’s in de stad.

Barcelona 1058

And than it was finally DINNER TIME!!! We were starving and in the mood for some Turkish food and found a local restaurant where we ate a delicious pita dish. That was way better than tapas in the end, to be honest! Because it filled us more! And salaaaadddd! Finally some vegetables… and Baklava, as a desert. And a lot of fun!!! 😀

En daarna was het eindelijk ETENSTIJD!!! We hadden superveel zin in Turks eten en vonden een lokaal restaurantje waar we een lekkere schotel pita verorberden. Dat was toch beter dan tapa’s na zo’n lange dag, want het vult wat beter! En slaaaaaa! Eindelijk wat groentjes… en Baklava, als dessertje. En veeel plezier!!! 😀

Barcelona 1073

We walked back from the ‘Gracia’-neighborhood to La Rambla, there our couch was waiting for us… I felt like an old lady after that many food and my feet hurt. We also had a long walk to do over the whole Passeig de Gracia on our way back. We sang songs until the level of music choice became so low that we had to stop it. We bought a bottle of wine to thank our host Damian. And thought we could sleep today around 11PM, because we arrived home around 10.30PM BUT… There was an Erasmus flat party planned in our flat and so our ‘couch surf’-sofas were taken. The whole flat was filled with students… And at 1AM there were still at least 20 people in the house. Happily they left to continue the party in the end in a discotheque. So we stayed “quietely” and so I wrote my diary highlights quickly at 2AM at night.

We wandelden van de ‘Gracia’-wijk naar La Rambla, daar wachtte ons zeteltje ons op… Ik voelde me een oud vrouwtje na zoveel te eten en had zere poten. We hadden ook nog eens heel de Passeig de Gracia afgewandeld op de terugweg. We zongen daar liedjes tot het niveau van muziekkeuze zo laag werd dat we ermee moesten ophouden. We hadden ook een flesje wijn gekocht onderweg voor onze gastheer Damian. Dachten we even dat we om 23u zouden slapen vandaag, omdat we om 22.30u in het appartement aankwamen… MAAR… Er was een Erasmus flat party in het appartement gepland dus waren onze ‘couch surf’-zetels ingenomen. Heel de flat was dus gevuld met studenten… En om 1u ’s nachts waren er nog steeds minstens 20 mensen in huis. Gelukkig gingen ze uiteindelijk toch de deur uit om het gefeest verder te zetten in een discotheek. Wij bleven thuis ‘rustig’ achter en zodoende schreef ik om 2u in de nacht nog snel even de hoogtepunten van mijn dag in mijn dagboek.

tumblr_lbanxrvKZI1qajjdco1_500 tumblr_lx5mjuI4wU1qh9vzro1_500

 

Day 4 // Dag 4 : Hitch hiking adventure”

At 8AM we woke up the next morning, at 9AM we left, and after drinking some juice on the Boquería we took the metro (the last one of our 5 rides) towards ‘Espana’. On our way we picked up some cardboard in a supermarket and bought an alcohol marker. We wrote down our destination highway, looked for a spot near the busy road for our ride ‘out of the wity to the highway’. There a  lot of people looked at us for our enthousiast offensive. After only 15 minutes we got picked up by a nice young couple and they took us for the first part. We were dropped quite fast in a gas station outside the city were the road splitted up. One of the roads was ours…

It took longer than expected there, I guess 2 hours or more… But one way or another the time passed quickly at the same time, because it was funny at the same time!! First times are always special, no?!! We talked to a lot of people, and a lot of them said “no, we have to take another direction…” and so on. A lot of drivers also honked and we even got the weirdest requests you can imagine (no comment) but… After this long waiting someone picked us up: we were lucky and could drive in one direct line to Valencia this time, because the driver lived there! The day was blessed now, after being almost desperate!

It appeared to be even a very nice driver without any ulterior motives or requests (of which I was afraid after waiting for a while on the road) and we got even a cola offered! If we would have wanted, I’m sure he would have shown us some smalled villages on the road, but we prefered to get home safe and well before it got dark in Valencia. So around 5.30PM we arrived in Valencia, just in front of the train station, so it could not be more fantastic! Normally we would have hitch hiked further to Gandia but the weather had changed and we prefered to take a €5 ride by train! 55 minutes later we arrived HOME: in our beloved Playa de Gandia! And that’s how we ended our adventuruous citytrip! What a wonderful experience!

Hitch Hiking

Om 8u stonden we de volgende dag op, om 9u vertrokken we, en na een sapje op de Boquería namen we de metro (de laatste van onze 5 ritjes) richting ‘Espana’. Onderweg hadden we een karton opgepikt in een supermarktje en ook nog een alcoholstift gekocht. We schreven onze bestemming snelweg op, zochten vervolgens in de buurt van de hoofdas voor een plekje richting “uitweg stad naar snelweg”. Daar hadden we natuurlijk veel bekijks van voorbijgangers voor ons enthousiaste offensief. Na amper 15 minuten stopte gelukkig al een tof koppeltje en zij namen ons mee voor een eerste stuk. We werden namelijk nogal snel gedropt in een tankstation op de snelweg omdat daar de splitsing tussen 2 wegen was, waarvan slechts één de onze.

Het duurde daar heel lang, 2 uur of meer… Maar het ging op de een of andere manier toch redelijk snel vooruit want het was best leuk en grappig!! Eerste keren zijn altijd speciaal!! We hebben veel mensen aangesproken, en veel mensen zeiden “nee, we moeten de andere richting uit…” enzo. Er werd veel geclaxoneerd en we kregen zelfs enkele vreemde verzoeken (geen commentaar) maar… Na lang wachten stopte dan toch onze uitverkorene: we hadden geluk en konden meteen ineen rechte lijn mee tot Valencia, want de bestuurder woonde daar! De dag kon vervolgens niet meer stuk, nadat we de wanhoop bijna nabij waren!

Het was bovendien ook nog eens een heel aardige bestuurder zonder enige bijbedoelingen of verzoeken (waar ik op de duur wel bang voor begon te hebben) en we kregen zelfs een cola cadeau onderweg! Moesten we gewild hebben, hadden we zelfs nog andere stadjes onderweg bezocht hebben maar we wilden voor het donker veilig en wel in Valencia aankomen. Rond 17.30u werden we dan ook in Valencia vlak voor het treinstation gedropt, dat kon dus absoluut niet fantastischer zijn! Normaalgezien zouden we nog “hitch hiken” tot Gandia maar wegens het slechtere weer inmiddels zouden we toch het €5 treinticketje verkiezen! 55 minuten later waren we al THUIS: in ons geliefde Playa de Gandia! En zodoende zat de avontuurlijke citytrip erop!  Wat een geweldige ervaring!

180211833_1363653546

YES!!! I DID IT ! WE HITCHHIKED, BACKPACKED, COUCHSURFED.
Trust me… Now I am a Real Traveller!

From Julie with Love

2 comments

 1. jij zijt een echte wereld burger aan het worden !
  ben jij wel echt een dochter van je moeder?
  maar geniet er ten volle van het ga je goed daar in gandia en ik wens je nog veel geluk met uw proeven maar dat zal zeker wel lukken
  dikke knuffels tante bie en nonkel swa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.